ความตกลงระหว่างไทยกับกัมพูชา

กัมพูชา

ความตกลงระหว่างประเทศที่สำคัญ

 1. ความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี
  ลงนามเมื่อ 1 มกราคม 2537
 2. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว
  ลงนามเมื่อ 29 มีนาคม 2538
 3. ความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการชายแดน
  ลงนามเมื่อ 29 กันยายน 2538
 4. ความตกลงว่าด้วยการค้าความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ
  ลงนามเมื่อ 20 มิถุนายน 2539
 5. ความตกลงทางวัฒนธรรม
  ลงนามเมื่อ 21 มิถุนายน 2540
 6. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการปราบปรามการค้ายาเสพติด สารออกฤทธิ์ต่อ จิตและประสาท และสารตั้งต้น
  ลงนามเมื่อ 6 พฤษภาคม 2541
 7. สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
  ลงนามเมื่อ 6 พฤษภาคม 2541
 8. ความตกลงว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบขนส่งทรัพย์สินทางวัฒนธรรมข้ามแดนและการส่งคืนทรัพย์สินทางวัฒนธรรม
  ลงนามเมื่อ 14 มิถุนายน 2543
 9. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบก
  ลงนามเมื่อ 14 มิถุนายน 2543
 10. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยพื้นที่ที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิในไหล่ทวีปทับซ้อน
  ลงนามเมื่อ 18 มิถุนายน 2544
 11. ความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต
  ลงนามเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2544
 12. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการพัฒนา ถนนหมายเลข 48 (เกาะกง-สแรอัมเบิล) และถนนหมายเลข 67 (สะงำ-อันลองเวง-เสียมราฐ)
  ลงนามเมื่อ 31 พฤษภาคม 2546
 13. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการขจัดการค้าเด็กและหญิง และการช่วยเหลือ เหยื่อจากการค้ามนุษย์
  ลงนามเมื่อ 31 พฤษภาคม 2546
 14. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร
  ลงนามเมื่อ 31 พฤษภาคม 2546
 15. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจ้างแรงงาน
  ลงนามเมื่อ 31 พฤษภาคม 2546
 16. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษา
  ลงนามเมื่อ 31 พฤษภาคม 2546
 17. พิธีสารยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางราชการ
  ลงนามเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2549
 18. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสารสนเทศและกิจการวิทยุกระจายเสียงและกิจการวิทยุโทรทัศน์ไทย-กัมพูชา
  ลงนามเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2549
 19. ความตกลงว่าด้วยการอนุวัติการตรวจลงตราเดียว ACMECS Single Visa (ASV) ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา
  ลงนามเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550 ณ กรุงพนมเปญ
 20. ความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยการโอนตัวผู้ต้องคำพิพากษาและความร่วมมือในการบังคับใช้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาในคดีอาญา
  ลงนามเมื่อ 5 สิงหาคม 2552
 21. บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณากัมพูชา ว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมการทำเกษตรแบบมีสัญญาภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS)
  ลงนามเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556 ณ กรุงพนมเปญ ระหว่างการประชุมคณะกรรมการร่วมด้านการพัฒนาพื้นที่ชายแดน และการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม (JCBD) ครั้งที่ 1

 22. ความตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง : http://thaitreatydatabase.mfa.go.th/tlsearch