ความตกลงระหว่างไทยกับเกาหลีใต้

เกาหลีใต้

ความตกลงระหว่างประเทศที่สำคัญ

 1. ความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคี
  ลงนามเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2541

  รายละเอียด

  • ความตกลงนี้ก่อให้เกิดกลไกความสัมพันธ์ทวิภาคีที่สำคัญ คือ การประชุมคณะกรรมาธิการร่วม (Joint Commission - JC) ซึ่งเป็นกลไกหารือภาพรวมความสัมพันธ์ทวิภาคีและความร่วมมือระหว่างไทย-เกาหลีใต้ ในกรอบต่าง ๆ ที่ผ่านมาได้มีการประชุม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20-21 มิถุนายน 2546 ที่จังหวัดเชียงใหม่

 2. ความตกลงในด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน
  ไทยและเกาหลีใต้ได้จัดทำความตกลงและบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนร่วมกันหลายฉบับ อาทิ

  รายละเอียด

  • ความตกลงทางการค้า
   ลงนามเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2504
  • ความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศระหว่างกัน
   ลงนามเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2510
  • ความตกลงเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน
   ลงนามเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2532
  • บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของไทยกับสำนักงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนของเกาหลีใต้
   ลงนามเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2546
  • อนุสัญญาเพื่อการยกเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ ไทย-เกาหลีใต้
   ลงนามเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2549

  ความตกลงทั้งหลายเหล่านี้มีส่วนอย่างมากในการส่งเสริมและขยายความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับเกาหลีใต้

 3. ความตกลงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ไทยและเกาหลีใต้ได้จัดทำความตกลงความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกันหลายฉบับ อาทิ

  รายละเอียด

  • ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   ลงนามเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2528
  • ข้อตกลงระหว่างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของไทยกับกระทรวงสารสนเทศและการสื่อสารของเกาหลีใต้
   ลงนามเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2546
  • บันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเกาหลีใต้
   ลงนามเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2548
  • บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย และกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกาหลีใต้
   ลงนามเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2549
  • บันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือระหว่างพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติของไทยและเกาหลีใต้
   ลงนามเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2549

  โดยที่เกาหลีใต้มีการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การสื่อสารโทรคมนาคม รวมถึงนวัตกรรมในด้านต่างๆ หลายด้านที่ทันสมัยและก้าวล้ำกว่าประเทศไทย ความตกลงความร่วมมือต่างๆ ข้างต้น จึงเป็นช่องทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันที่จะช่วยให้ไทยได้เรียนรู้และรับถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีความจำเป็นในการพัฒนาประเทศจากเกาหลีใต้


 4. ความตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง : http://thaitreatydatabase.mfa.go.th/tlsearch