ความตกลงระหว่างไทยกับเกาหลีเหนือ

เกาหลีเหนือ

ความตกลงระหว่างประเทศที่สำคัญ

 1. แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตและการแลกเปลี่ยนคณะผู้แทนทางการทูตระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
  ลงนามเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2556
 2. ความตกลงทางการค้าระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
  ลงนามเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2521
 3. ความตกลงด้านไปรษณีย์และการบริการทางด้านโทรคมนาคมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรบประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีเหนือ
  ลงนามเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2525
 4. ความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วมด้านการค้า
  ลงนามเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2530

  สรุปรายละเอียด

  • แต่งตั้งคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการค้า ทบทวนพัฒนาการด้านการค้า รวมทั้งให้ข้อแนะนำในการขยายการค้าระหว่างกัน

 5. ความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศระหว่างกัน
  ลงนามเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2536

  สรุปรายละเอียด

  • กำหนดเส้นทางบิน ความจุ ความถี่ สิทธิรับขนจราจร และกำหนดสายการบินระหว่างกัน

 6. ความตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน
  ลงนามเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2545

  สรุปรายละเอียด

  • การสนับสนุนและสร้างภาวะที่เอื้ออำนวยสำหรับการลงทุน ทั้งนี้ การลงทุนของแต่ละฝ่ายจะได้รับการประติบัติที่เป็นธรรมและเที่ยงธรรม ได้รับการคุ้มครองและความมั่นคง
  • การโอนเงินที่เป็นผลตอบแทนจากการลงทุนสามารถกระทำได้โดยเสรี
  • การแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องนโยบายการลงทุนจากต่างประเทศ กฎหมาย และข้อบังคับที่มีผลต่อการลงทุน
  • การปรึกษาหารือเพื่อระงับข้อพิพาทการลงทุน

 7. ความตกลงทางวัฒนธรรม
  ลงนามเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2545

  สรุปรายละเอียด

  • พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งในด้านการติดต่อและความร่วมมือทางวัฒนธรรม
  • การแลกเปลี่ยนบุคลากรและข้อมูลระหว่างกัน
  • ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการเยือนของศิลปิน คณะนาฏศิลป์ องค์กรด้านการกีฬา องค์กรเยาวชน องค์กรด้านการกระจายเสียง โทรทัศน์ ภาพยนตร์ และสื่อสิ่งพิมพ์

 8. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการหารือและความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ
  ลงนามเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2548

  สรุปรายละเอียด

  • ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการเยือนอย่างสม่ำเสมอในระดับตั้งแต่อธิบดีขึ้นไป
  • จัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อปรึกษาหารือและขยายความร่วมมือในด้านต่างๆ เพิ่มเติม
  • ส่งเสริมการประสานงานระหว่างคณะผู้แทนทางการทูตของทั้งสองฝ่าย และการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่างๆ


 9. ความตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง : http://thaitreatydatabase.mfa.go.th/tlsearch