ความตกลงระหว่างไทยกับจีน

จีน

ความตกลงระหว่างประเทศที่สำคัญ

ลำดับที่ ชื่อความตกลง วันลงนาม
1. สนธิสัญญาทางไมตรีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐจีน 23 ม.ค. 2489
2. แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน 1 ก.ค. 2518
3. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 31 มี.ค. 2521
4. ความตกลงทางการค้าระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 31 มี.ค. 2521
5. พิธีสารว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมทางการค้าระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 9 พ.ย. 2521
6. ความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางทะเลระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 23 มี.ค. 2522
7. ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยการขนส่งด้านการบินพลเรือน 26 มิ.ย. 2523
8. ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน 12 มี.ค. 2528
9. ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่วม ว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ 12 มี.ค. 2528
10. ความตกลงระหว่างระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการหลีกเลี่ยงการรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับ ภาษีเก็บจากเงินได้ 27 ต.ค. 2529
11. บันทึกการตกลงเรื่องความร่วมมือทางการท่องเที่ยวระว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและการท่องเที่ยวแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน 14 มี.ค. 2533
12. ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อการเว้นการเก็บภาษีทางอ้อมจากรายวันที่เกิดขึ้นจากการขนส่งระหว่าง ประเทศ 28 มี.ค. 2533
13. ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยการจัดตั้งสถานกงสุลใหญ่ระหว่างกันที่คุนหมิงและสงขลา 26 ส.ค. 2536
14. สนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 26 ส.ค. 2536
15. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 26 ส.ค. 2536
16. ความตกลงว่าด้วยความช่วยเหลือกันทางศาลในคดีแพ่งและพาณิชย์กับความร่วมมือ ทางอนุญาโตตุลาการระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน 16 มี.ค. 2537
17. ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยการประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุข้อนิ้วพระหัตถ์จากประเทศจีนในประเทศ ไทยเป็นการชั่วคราว 6 พ.ย. 2537
18. ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยการจัดตั้งสถานกงสุลใหญ่เพิ่มเติม 25 มี.ค. 2539
19. บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย และกระทรวงวัฒนธรรม สาธารณรัฐประชาชนจีน 8 ส.ค. 2539
20. ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เกี่ยวกับการคงสถานะสถานที่ทำการทางกงสุลของราชอาณาจักรไทย ในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงของสาธารณรัฐประชาชนจีน 2 เม.ย. 2540
21. ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราซึ่งกันและกันสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต และหนังสือเดินทางราชการ 2 เม.ย. 2540
22. Memorandum of Understanding between The Government of the Kingdom of Thailand and The Government of the People’s Republic of China on Trade, Economic and Technological Cooperation 2 เม.ย. 2540
23. แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยแผนงานความร่วมมือในศตวรรษที่ 21 ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน 5 ก.พ. 2542
24. Agreement on commercial Navigation on Lancang-Mekong River Among Government of the People’s Republic of china, The Lao People’s Democratic Republic, Union of Myanmar and The Kingdom of Thailand 20 เม.ย. 2543
25. บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยความร่วมมือในการควบคุมยาเสพติด วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท และสารตั้งต้น 10 ต.ค. 2543
26. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 28 ส.ค. 2544
27. ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ (พระเขี้ยวแก้ว) ของจีนไปประดิษฐานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว 14 ธ.ค. 2545
28. บันทึกความเข้าใจระหว่างการะทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงการวางแผนครอบครัวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยความร่วมมือในด้านประชากร การวางแผนครอบครัว และอนามัยการเจริญพันธุ์ 17 ธ.ค. 2545
29. ความตกลงเร่งลดภาษีสินค้าผักและผลไม้ระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้กรอบเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน 18 มิ.ย. 2546
30. สนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องทางอาญา 21 มิ.ย. 2546
31. Memorandum of Understanding between The Thai Customs Department, The Kingdom of Thailand and general administration of customs, the People’s Republic of China on Cooperation and Mutual Assistance in Customs Matters 21 ส.ค. 2546
32. Memorandum of Understanding between the Government of the Kingdom of Thailand and The Government of the People’s Republic of China on the Promotion of Trade, Investment and Economic Cooperation 18 ต.ค. 2546
33. แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านข้อมูลข่าวสารและโทรคมนาคม Joint Statement between The Ministry of Information and Communication Technology of The Kingdom of Thailand and The Ministry of Information Industry of the People’s Republic of China on Enhancing Cooperation in Information and Communications 5 ส.ค. 2547
34. ข้อตกลงระหว่างกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐประชาชนจีนและกระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักรไทย ว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือทางทหารแบบให้เปล่าแก่ประเทศไทย 25 ต.ค. 2547
35. พิธีสารระหว่างกระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงกลางโหมแห่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เรื่อง การให้ความช่วยเหลือทางทหารแบบให้เปล่าของสาธารณรัฐประชาชนจีนแก่ประเทศไทย 29 ต.ค. 2547
36. บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 1 ก.ค. 2548
37. Memorandum of Understanding on The Dried Longan Barter Trade Programme for Armaments between The Government of the Kingdom of Thailand and The Government of the People’s Republic of China

13 พ.ค. 2548
หรือ
31 พ.ค. 2548

38. บันทึกความเข้าใจความร่วมมือคุ้มครองสิ่งแวดล้อมระหว่างองค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย 1 ก.ค. 2548
39. ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยการจัดตั้งกลไกการหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ของราชอาณาจักรไทยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสาธารณรัฐ ประชาชนจีน 18 ต.ค. 2548
40. บันทึกวาจาว่าด้วยแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ ไทย-จีน ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (2550-2554) 28 พ.ค. 2550
41. หนังสือแสดงเจตจำนงว่าด้วยความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน และกระทรวงกลาโหมแห่งราชอาณาจักรไทย 20 มี.ค. 2550
42. ความตกลงว่าด้วยการยอมรับปริญญาระดับอุดมศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาแห่งราช อาณาจักรไทยกับกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 28 พ.ค. 2550
43. แผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทย-จีน ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (2550-2554) 28 พ.ค. 2550
44. ความตกลงความร่วมมือด้านการศึกษา 24 มิ.ย. 2552
45. พิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดการตรวจสอบและกักกันโรคสำหรับการขนส่งผลไม้ไทยที่ส่งผ่านประเทศที่สาม สู่สาธารณรัฐประชาชนจีนที่เมืองผิงเสียงของเขตปกครองตน เองกว่างซีจ้วง ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย และสำนักควบคุมคุณภาพ และตรวจสอบกักกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  24 มิ.ย. 2552
46. พิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดในการตรวจสอบการกักกันโรคสำหรับการส่งออกและนำเข้าผล ไม้ผ่านประเทศที่ 3 ระหว่างไทยและจีนบนเส้นทาง R3A ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่งราชอาณาจักรไทย และสำนักงานควบคุมคุณภาพ และตรวจสอบกักกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 21 เม.ย. 2554
47. แผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทย-จีน ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ฉบับที่ 2 (2555-2559) 17 เม.ย.2555
48. แผนพัฒนาระยะ 5 ปี ไทย-จีน ระหว่างปี 2555-2559 ภายใต้ความตกลงการขยายความร่วมมือทวิภาคีทางเศรษฐกิจและการค้าเชิงกว้างและเชิงลึก (Five Year Development Plan on Trade and Economic Cooperation Between the People’s Republic of China and the Kingdom of Thailand) 17 เม.ย. 2555
49. บันทึกความเข้าใจร่วมว่าด้วยความร่วมมือเรื่องการค้าสินค้าเกษตรระหว่างกระทรวงพาณิชย์ไทยและกระทรวงพาณิชย์จีน (Memorandum of Understanding Between the Ministry of Commerce of the People’s Republic of China and the Ministry of Commerce of the Kingdom of Thailand on Agricultural Trade Cooperation) 17 เม.ย. 2555
50. บันทึกความเข้าใจร่วมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์ไทย และ State Administration for Industry and Commerce ของจีน (Memorandum of Understanding for Cooperation Between The Ministry of Commerce of the Kingdom of Thailand and the State Administration for Industry and Commerce (SAIC) of the People’s Republic of China) 17 เม.ย. 2555
51. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านรถไฟ (Memorandum of Understanding on Railway Development Cooperation Between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the People’s Republic of China) 17 เม.ย. 2555
52. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการแผนงานการควบคุมอุทกภัยและการป้องกันภัยแล้ง ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทยกับกระทรวงพาณิชย์จีน 17 เม.ย. 2555
53. ข้อตกลงว่าด้วยการจัดตั้งห้องปฏิบัติการร่วมด้านสภาพภูมิอากาศและระบบนิเวศน์ทางทะเลระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับทบวงกิจการมหาสมุทรจีน 17 เม.ย. 2555
54. หนังสือแลกเปลี่ยนให้เช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างสำนักงานและบ้านพัก 9 พ.ค. 2555
55. บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจกรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยการกระชับความร่วมมือ 21 พ.ย. 2555
56. การแลกเปลี่ยนสัตยาบันสารสนธิสัญญา ว่าด้วยการโอนตัวผู้ต้องโทษตามคำพิพากษา 21 พ.ย. 2555
57. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 21 พ.ย. 2555
58. บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงพาณิชย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือการค้าข้าวสองฝ่าย 21 พ.ย. 2555
59. บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ว่าด้วยโครงการความร่วมมือระดับรัฐบาล เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านรถไฟในประเทศไทย โดยแลกเปลี่ยนกับสินค้าเกษตรจากประเทศไทย
11 ต.ค. 2556
60. บันทึกความเข้าใจระหว่างรฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงาน 11 ต.ค. 2556
61. ความตกลงว่าด้วยการส่งเสริม 4 โครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 11 ต.ค. 2556
62. แผนปฏิบัติการ 5 ปี สำหรับความร่วมมือทางทะเลไทย-จีน ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย กับทบวงกิจการทางมหาสมุทรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 11 ต.ค. 2556
63. บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยความร่วมมือด้านอาชีวศึกษา 11 ต.ค. 2556
64. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งราชอาณาจักรไทยกับธนาคาร เพื่อการพัฒนาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 11 ต.ค. 2556
65. เอกสารแถลงข่าวร่วมว่าด้วยแผนระยะยาวในการพัฒนาความสัมพันธ์ไทย-จีน 11 ต.ค. 2556

ความตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง : http://thaitreatydatabase.mfa.go.th/tlsearch