ความตกลงระหว่างไทยกับเขตบริหารพิเศษฮ่องกง

ความตกลงระหว่างประเทศที่สำคัญ


(1) ความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับหนังสือเดินทางไทย - ฮ่องกง
(ลงนามเมื่อปี 2540)

(2) ความตกลงว่าด้วยการโอนตัวผู้กระทำผิดและความร่วมมือในการบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษาคดีในอาญา
(ลงนามเมื่อปี 2543)

(3) ความตกลงยกเว้นภาษีซ้อน
(ลงนามเมื่อปี 2548)

(4) ความตกลงส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน
(ลงนามเมื่อปี 2548)

(5) ข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าและเศรษฐกิจซึ่งให้จัดตั้งกลไกหารือ 
(ลงนามเมื่อปี 2556)

(6) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการบินระหว่างกัน 
(ลงนามเมื่อปี 2558)

(7) บันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่าง BOI กับ Invest Hong Kong 
(ลงนามเมื่อปี 2558)

(8) ความตกลงยอมรับร่วมกันเกี่ยวกับโครงการผู้ประกอบการทางเศรษฐกิจที่ได้รับอนุญาต (Mutual Recognition of the Respective Authorized Economic Operator Programmes) ระหว่างกรมศุลกากรกับกรมศุลกากรและภาษีสรรพสามิตของฮ่องกง
(ลงนามเมื่อปี 2558)

(9) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างรัฐบาลแห่งเขตบริหารพิเศษฮ่องกงกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
(ลงนามเมื่อปี 2560)

(10) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านอุตุนิยมวิทยาระหว่างกรมอุตุนิยมวิทยาไทยกับกรมอุตุนิยมวิทยาฮ่องกง
(ลงนามเมื่อปี 2560)

(11) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมไทย - ฮ่องกงระหว่างกระทรวง วัฒนธรรมไทยกับกระทรวงกิจการภายในฮ่องกง
(ลงนามเมื่อปี 2561) 

(12) ข้อตกลงแบบต่างตอบแทนเกี่ยวกับระบบตรวจคนเข้าเมืองอัตโนมัติ (Reciprocal Agreement of Automated Immigration Clearance)
(ลงนามเมื่อปี 2561)


ความตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง : http://thaitreatydatabase.mfa.go.th/tlsearch