ความตกลงระหว่างไทยกับเขตบริหารพิเศษมาเก๊า

ความตกลงระหว่างประเทศที่สำคัญ

  1. ความตกลงด้านการบิน
    ลงนามเมื่อปี 2538
  2. ความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูต หนังสือเดินทางราชการ และหนังสือเดินทางธรรมดา
    ลงนามเมื่อปี 2545
  3. ความร่วมมือทางด้านศุลกากร
    ลงนามเมื่อปี 2551

  4. ความตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง : http://thaitreatydatabase.mfa.go.th/tlsearch