ความตกลงระหว่างไทยกับญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น

ความตกลงระหว่างประเทศที่สำคัญ


(1) ปฏิญญาณว่าด้วยทางพระราชไมตรีแลการค้าขายในระหว่างประเทศสยามกับประเทศญี่ปุ่น เป็นสัญญาฉบับแรกที่รัฐบาลญี่ปุ่นในสมัยเมจิ ได้ทำกับประเทศในเอเชียอาคเนย์ เมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ เสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่น และทรงลงนามในสนธิสัญญาดังกล่าว ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสองประเทศอย่างเป็นทางการ จากสนธิสัญญาฉบับนี้จึงมีการก่อตั้งสถานอัครราชทูตไทยประจำกรุงโตเกียว และสถานอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย นับเป็นสถานอัครราชทูตแห่งแรกของประเทศไทยในเอเชีย โดยนายมันจิโร อินางากิ (Manjiro Inagaki) ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเป็นคนแรก และ พลตรี พระยาฤทธิรงค์รณเชษฐ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นเป็นคนแรก
(ลงนามเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2430)

(2) หนังสือสัญญาทางพระราชไมตรี ทางค้าขายและการเดินเรือในระหว่างกรุงสยามกับกรุงญี่ปุ่นภายหลังการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ เมื่อปี 2430 ประเทศไทยและญี่ปุ่น เห็นชอบที่จะขยายความในปฏิญญา ที่ได้ลงนามเมื่อปี 2430 ให้ครอบคลุมถึงการอนุญาตให้มีการเดินเรือโดยสะดวกเต็มที่ ทั้งหมดเสมอกันทั้งสองฝ่าย
(ลงนามเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2441)

(3) หนังสือสัญญาระหว่างกรุงสยามกับญี่ปุ่น ว่าด้วยทางพระราชไมตรีทางค้าขายแลการเดินเรือเป็นการแก้ไขหนังสือสัญญาที่ได้มีต่อกันอยู่แล้วมาแต่ก่อน โดยยึดถือประโยชน์ร่วมกันและความเสมอภาคเป็นหลัก ให้บุคคลของประเทศที่ทำสัญญานี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องมีเสรีภาพที่จะเข้าไปและเดินทางและอาศัยอยู่ในอาณาเขตและดินแดนของประเทศอีกฝ่ายหนึ่ง และทำการค้าขาย การหัตถกรรม การศาสนา การศึกษา ทางทานการกุศล และเป็นเจ้าของหรือเช่าที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยมีกำหนดอย่างเดียวกับชาวเมือง แต่ต้องอยู่ใต้อำนาจกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ของประเทศนั้น โดยได้รับการคุ้มครองป้องกัน และสิทธิเสรีภาพเช่นเดียวกับชาวเมือง และจะต้องยอมให้มีการค้าขายและการเดินเรือระหว่างสองประเทศโดยสะดวก ทั้งยังได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร และการเรียกเกณฑ์เอาเงินเพื่อการทหารอย่างอื่นใดทั้งสิ้น
(ลงนามเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2466)

(4) สนธิสัญญาทางไมตรีพาณิชย์และการเดินเรือระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่น 3 ปีหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยกลุ่มนายทหารและข้าราชการ ภายใต้การนำของพันตรีหลวงพิบูลสงคราม ในปี 2475 รัฐบาลใหม่ได้ประกาศใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับที่ 5 และ 6 และประกาศใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีแพ่ง และธรรมนูญศาลสถิตยุติธรรม เพื่อเป็นการปรับปรุงระบบกฎหมายให้เป็นสากล นายปรีดี พนมยงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ ในขณะนั้น จึงได้เจรจากับต่างชาติ เพื่อขอทำสัญญาที่เสมอภาคแบบสมบูรณ์แบบ ในลักษณะต่างตอบแทน โดยประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นได้ลงนามในสนธิสัญญาใหม่ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2480 ทำให้ประเทศไทยมีอธิปไตยสมบูรณ์แบบ สามารถรักษาอำนาจในด้านกฎหมายและสิทธิในการจัดเก็บภาษีศุลกากร
(ลงนามเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2480)

(5) สนธิสัญญาระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น ว่าด้วยการจำเริญสัมพันธไมตรี และต่างเคารพบูรณภาพอาณาเขตแห่งกันและกัน ระหว่างสงครามมหาเอเชียบูรพาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสงครามโลกครั้งที่ 2 ในทวีปเอเชีย เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2482 ญี่ปุ่นประกาศนโยบาย "การจัดระเบียบใหม่ในเอเชียตะวันออกและการสร้างวงไพบูลย์ร่วมแห่งมหาเอเชียบูรพา (New Order in East Asia and The Greater East Asia Co-Prosperity Sphere)" ประเทศไทยในขณะนั้นประกาศตัวเป็นกลาง โดยพยายามรักษาความสัมพันธ์กับทุกฝ่าย โดยเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2483 มีการ ลงนามในสนธิสัญญาดังกล่าวกับทั้งอังกฤษ ฝรั่งเศส และญี่ปุ่นในวันเดียวกัน เพื่อการไม่รุกรานซึ่งกันและกัน และต่อมาได้มีการแลกเปลี่ยน "พิธีสารระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นว่าด้วยหลักประกันและความเข้าใจกันทางการเมือง" อีกด้วย
(ลงนามเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2483)  

(6) ความตกลงระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น สำหรับบริการเดินอากาศ หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 จากการประชุมเจรจากับฝ่ายพันธมิตรที่นครซานฟรานซิสโก เมื่อปี 2495 ญี่ปุ่นได้รับเอกราชและอธิปไตยกลับคืนมา รัฐบาลไทยและญี่ปุ่นจึงได้ฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตอีกครั้ง หลังจากหยุดชะงักไปตั้งแต่ปี 2488 เป็นเวลา 7 ปี จึงมีชาวญี่ปุ่นเข้ามาดำเนินกิจการในไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จึงได้มีการลงนามในข้อตกลงดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวกซึ่งกันและกัน
(ลงนามเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2496)

(7) ความตกลงทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่น เพื่อเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ภายหลังการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตขึ้นอีกครั้ง หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อญี่ปุ่นได้รับเอกราชและอธิปไตยกลับคืนมาเมื่อปี 2495
(ลงนามเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2498) 

(8) ความตกลงระหว่างรัฐบาลญี่ปุ่นและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมด้านสื่อสารคมนาคม
(ลงนามเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2503)

(9) ความตกลงระหว่างรัฐบาลญี่ปุ่นและรัฐบาลไทย ว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันวิจัยไวรัส
(ลงนามเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2504)

(10) ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น เกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ฝึกทางเทคนิคเพื่อการสร้างทาง
(ลงนามเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2507) 

(11) ความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น เกี่ยวกับการตั้งศูนย์ร่วมมือวิชาการสำหรับฝึกอบรมและการก่อสร้างถนน
(ลงนามเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2514) 

(12) ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งประเทศญี่ปุ่น
(ลงนามเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2524)

(13) อนุสัญญาระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงการรัษฎากร ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ เพื่อป้องกันการเว้นการเก็บภาษีซ้อน และการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้และภาษีบรรษัทในประเทศญี่ปุ่น และภาษีเงินได้ และภาษีปิโตรเลียมในประเทศไทย
(ลงนามเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2533) 

(14) โครงการความร่วมมือทางวิชาการแบบหุ้นส่วนไทย-ญี่ปุ่น (Japan-Thailand Partnership Programme in Technical Cooperation: JTPP) หลังจากที่ไทยปรับบทบาทจากประเทศผู้รับเป็นผู้ให้รายใหม่ ความร่วมมือระหว่างไทยกับญี่ปุ่น จึงเปลี่ยนไปจากการให้ความช่วยเหลือเป็นความร่วมมือในระดับหุ้นส่วน โดยฝ่ายไทยเสนอให้ทั้งสองฝ่ายพิจารณาการดำเนินการรูปแบบใหม่ร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศผู้รับ
(ลงนามเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2546)

(15) ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (Japan-Thailand Economic Partnership Agreement: JTEPA) เริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2550 โดยมีการประชุมคณะอนุกรรมการร่วม (Joint Committee: JC) ครั้งที่ 1 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทั้งสองฝ่ายได้ลงนามในแถลงการณ์ร่วม และตกลงที่จะหารือต่อเนื่องภายใต้คณะอนุกรรมการและคณะอนุกรรมการพิเศษ 19 คณะ จำแนกเป็นภาคการเปิดเสรีทางการค้า 10 คณะ และภาคความร่วมมือ 9 คณะ สำหรับฝ่ายไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้รับการแต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรีให้เป็นประธานกรรมการคณะกรรมการกำกับการดำเนินการตามความตกลงระหว่างราชอาณาจักรไทยและญี่ปุ่น สำหรับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ เมื่อ 25 เมษายน 2551 ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ในการจัดตั้ง ทบทวน และกำกับดูแลคณะอนุกรรมการและคณะอนุกรรมการพิเศษทั้ง 19 คณะ
(ลงนามเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2550)
 
(16) สนธิสัญญาโอนตัวนักโทษไทย-ญี่ปุ่น สนธิสัญญาฉบับนี้ถือเป็นสนธิสัญญาทวิภาคีฉบับแรกที่ญี่ปุ่นทำกับประเทศอื่น โดยมีเนื้อหาสาระเช่นเดียวกับสนธิสัญญาประเภทเดียวกัน ที่ไทยได้จัดทำกับประเทศต่าง ๆ ทั้งนี้ มีการกำหนดเงื่อนไขและขั้นตอนในการขอโอนและการรับโอนตัวผู้ต้องคำพิพากษาระหว่างรัฐคู่ภาคี โดยขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการภายในของญี่ปุ่น เพื่อขอให้รัฐสภาญี่ปุ่นอนุมัติเพื่อให้สนธิสัญญามีผลใช้บังคับ และไทย-ญี่ปุ่นจะจัดพิธีแลกเปลี่ยนสัตยาบัญสารต่อไปซึ่งคาดว่าจะจัดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น
(ลงนามเมื่อวันที่ 22  กรกฎาคม 2552)

(17) การยกเลิกมาตรการห้ามการนำเข้าสัตว์ปีกจากไทย ญี่ปุ่น ได้เริ่มใช้มาตรการห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกสดแช่เย็นและแช่แข็งจากไทย เมื่อปี 2547 จากการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกในไทย และดำเนินมาตรการดังกล่าวมาจนถึงปัจจุบัน แม้ไทยจะปลอดจากการระบาดของไข้หวัดนกเกินกว่า 3 ปี ประเทศสำคัญที่ยกเลิกมาตรการห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกสดแช่เย็นและแช่แข็งจากไทย แล้วเช่น สหภาพยุโรป รัสเซีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กรมปศุสัตว์ได้พิจารณาร่างเงื่อนไขของฝ่ายญี่ปุ่น และจัดทำร่างใบรับรองสุขอนามัยสำหรับการส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก (Health Certification) ส่งให้ฝ่ายญี่ปุ่นพิจารณาแล้วและน่าจะเริ่มส่งออกสินค้าไก่สดจากไทยไปญี่ปุ่น ตั้งแต่เดือนมกราคม 2557


ความตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องhttp://thaitreatydatabase.mfa.go.th/tlsearch