ความตกลงระหว่างไทยกับติมอร์-เลสเต

ติมอร์-เลสเต

ความตกลงระหว่างประเทศที่สำคัญ

  1. การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างรัฐบาลไทยกับติมอร์ตะวันออก
    ลงนามเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2545
  2. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการระหว่างรัฐบาลไทยกับติมอร์-เลสเต
    ลงนามเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2546
  3. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการพัฒนาพลังงานร่วมกันระหว่างบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กับสำนักนายกรัฐมนตรี ดูแลด้านทรัพยากรธรรมชาติของติมอร์-เลสเต
    ลงนามเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2552

  4. ความตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง : http://thaitreatydatabase.mfa.go.th/tlsearch