ความตกลงระหว่างไทยกับบรูไนดารุสซาลาม

บรูไนดารุสซาลาม

ความตกลงระหว่างประเทศที่สำคัญ

 1. ความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศระหว่างและพ้นจากอาณาเขตของไทยและบรูไน
  ลงนามเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2530
 2. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคีไทย-บรูไน
  ลงนามเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2542
 3. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีด้านสารสนเทศและการกระจายเสียงและภาพระหว่างไทย-บรูไน
  ลงนามเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2544
 4. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการลงทุนระหว่างกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กับ Brunei Investment Agency
  ลงนามเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2545
 5. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลบรูไน และ บริษัทเจียเม้ง จำกัด
  ลงนามเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2545
 6. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการลงทุนระหว่าง Brunei Investment Agency และ the Biz Dimension Co. Ltd.
  ลงนามเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2545
 7. พิธีสารว่าด้วยการเปิดเสรีด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศ
  ลงนามเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2547
 8. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการศึกษาระหว่างไทยกับบรูไน
  ลงนามเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2552
 9. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างไทยกับบรูไน
  ลงนามเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2553

 10. ความตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง : http://thaitreatydatabase.mfa.go.th/tlsearch