ความตกลงระหว่างไทยกับเมียนมา

เมียนมา

ความตกลงระหว่างประเทศที่สำคัญ

 1. ความตกลงทางการค้าระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหภาพพม่า
  ลงนามเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2532
 2. บันทึกความเข้าใจเพื่อการจัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วมทางการค้าไทย-พม่า
  ลงนามเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2533
 3. บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหภาพพม่าว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค
  ลงนามเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2533
 4. บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหภาพพม่าเกี่ยวกับเขตแดนคงที่ช่วงแม่น้ำสาย-แม่น้ำสบรวก
  ลงนามเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2534
 5. ความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วมไทย-พม่า
  ลงนามเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2536
 6. ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหภาพพม่าว่าด้วยการก่อสร้างกรรมสิทธิ์ การจัดการและบำรุงรักษาสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำเมย/ทองยิน
  ลงนามเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2537
 7. ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหภาพพม่าเพื่อการค้าชายแดน ระหว่างประเทศทั้งสอง
  ลงนามเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2539
 8. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการธนาคาร
  ลงนามเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2539
 9. หนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างไทยกับพม่าว่าด้วยการข้ามแดนระหว่างประเทศทั้งสอง
  ลงนามเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2540
 10. บันทึกความเข้าใจเรื่องการรับซื้อไฟฟ้าจากพม่า
  ลงนามเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2540
 11. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหภาพพม่า
  ลงนามเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2541
 12. ความตกลงด้านวัฒนธรรมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหภาพพม่า
  ลงนามเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2542
 13. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการควบคุมยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทและสารตั้งต้น
  ลงนามเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2544
 14. ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสหภาพพม่าเพื่อการยกเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้
  ลงนามเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2545
 15. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจ้างแรงงาน
  ลงนามเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2546
 16. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการลงทุนระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) กับคณะกรรมาธิการการลงทุนของพม่า
  ลงนามเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2547
 17. บันทึกความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานระหว่างสหภาพพม่า-ไทย
  ลงนามเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2547
 18. หนังสือแลกเปลี่ยนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกงานก่อสร้างถนนในสหภาพพม่าสายเมียวดี-เชิงเขาตะนาวศรี
  ลงนามเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2547
 19. บันทึกความเข้าใจความร่วมมือไทย-พม่าว่าด้วยการจัดการทรัพยากรน้ำ
  ลงนามเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2547
 20. บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพลังงานและกระทรวงพลังงานไฟฟ้าพม่าว่าด้วยความร่วมมือในโครงการไฟฟ้าพลังน้ำที่ลุ่มน้ำสาละวินและลุ่มน้ำตะนาวศรี
  ลงนามเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2548
 21. บันทึกความเข้าใจเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงินเพื่อการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ระหว่างสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กับ Central Control Board on Money Laundering พม่า
  ลงนามเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2548
 22. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรไทย-พม่า
  ลงนามเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2548
 23. บันทึกความตกลงว่าด้วยการก่อสร้าง การถือครองกรรมสิทธิ์และการบริหารจัดการโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำฮัจจี
  ลงนามเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2548
 24. ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหภาพพม่าว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน
  ลงนามเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2551
 25. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสร้างท่าเรือน้ำลึกทวาย
  ลงนามเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2551
 26. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะหญิงและเด็ก
  ลงนามเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552
 27. บันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างสภาธุรกิจไทย-พม่า กับสภาธุรกิจพม่า-ไทย
  ลงนามเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2553
 28. บันทึกความเข้าใจระหว่างกรมประชาสัมพันธ์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกรมวิทยุโทรทัศน์แห่งสหภาพพม่าว่าด้วยความร่วมมือด้านสารสนเทศและการกระจายเสียง
  ลงนามเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554

 29. ความตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง : http://thaitreatydatabase.mfa.go.th/tlsearch