ความตกลงระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์

ฟิลิปปินส์

ความตกลงระหว่างประเทศที่สำคัญ

 1. ความตกลงว่าด้วยความช่วยเหลือทางทหาร
  ลงนามเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2490
 2. สนธิสัญญาไมตรีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์
  ลงนามเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2492
 3. ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ว่าด้วยบริการเดินอากาศระหว่างอาณาเขตของแต่ละฝ่าย
  ลงนามเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2496
 4. ความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูตและราชการ
  ลงนามเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2505
 5. ความตกลงว่าด้วยที่ดิน
  ลงนามเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2506
 6. ความตกลงทางวัฒนธรรมไทย-ฟิลิปปินส์
  ลงนามเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2518
 7. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการเกษตร
  ลงนามเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2522
 8. สนธิสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
  ลงนามเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2524
 9. อนุสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน และการป้องกันการเลี่ยงการรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้
  ลงนามเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2525 และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2526
 10. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการ
  ลงนามเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2526
 11. คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (Joint Commission on Bilateral Cooperation - JCBC)
  ลงนามเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2535
 12. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว
  ลงนามเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2536
 13. ความตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน
  ลงนามเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2538
 14. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาการเกษตร
  ลงนามเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2540
 15. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางทหาร
  ลงนามเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2540
 16. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
  ลงนามเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2541
 17. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขจัดคราบน้ำมัน
  ลงนามเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2542
 18. ความตกลงทางการค้า
  ลงนามเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2542
 19. สนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ว่าด้วยการโอนตัวผู้ต้องคำพิพากษาและความร่วมมือในการบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษาในคดีอาญา
  ลงนามเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2544
 20. ความตกลงแลกเปลี่ยนข้อสนเทศ และจัดตั้งวิธีการดำเนินการในการสื่อสาร
  ลงนามเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2545
 21. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร
  ลงนามเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2546
 22. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในกิจกรรมเกี่ยวกับน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
  ลงนามเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2546
 23. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการซื้อขายข้าวไทย-ฟิลิปปินส์
  ลงนามเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553
 24. บันทึกความตกลงว่าด้วยการซื้อขายข้าวไทย-ฟิลิปปินส์
  ลงนามเมื่อเดือนมิถุนายน 2554

 25. ความตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง : http://thaitreatydatabase.mfa.go.th/tlsearch