ความตกลงระหว่างไทยกับมองโกเลีย

มองโกเลีย

ความตกลงระหว่างประเทศที่สำคัญ


(1) ความตกลงทางด้านการค้าและความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งมองโกเลีย  
(ลงนามเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2517)

(2) บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงสาธารณสุขแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงสาธารณสุขแห่งมองโกเลีย
(ลงนามเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2535)

(3) ความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตหนังสือเดินทางราชการ
(ลงนามเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2537)

(4) ความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งมองโกเลีย
(ลงนามเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2537)

(5) ข้อตกลงว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์สภาบ้านพี่เมืองน้องระหว่างสภากรุงเทพมหานครแห่งราชอาณาจักรไทยกับสภาเมืองอูลานบาตอร์แห่งประเทศมองโกเลีย
(ลงนามเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2542)

(6) พิธีสารความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวง การต่างประเทศแห่งมองโกเลีย
(ลงนามเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2548)

(7) ความตกลงความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งมองโกเลีย
(ลงนามเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2549)

(8) ความตกลงระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการคมนาคมขนส่ง และท่องเที่ยวแห่งมองโกเลียว่าด้วยความร่วมมือในสาขาการท่องเที่ยว
(ลงนามเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549)

(9) ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งมองโกเลียว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางธรรมดา
(ลงนามเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2550)

(10) บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งมองโกเลียว่าด้วยการจัดตั้ง กลไกการหารือว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี
(ลงนามเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2556)

(11) ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงศึกษาและวิทยาศาสตร์แห่งมองโกเลียว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ลงนามเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2556)

(12) บันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบันของไทยกับสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติมองโกเลีย
(ลงนามเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2556)

(13) ความตกลงว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย และกรุงอูลานบาตอร์ มองโกเลีย
(ลงนามเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560)


ความตกลงที่อยู่ระหว่างการเจรจาและฝ่ายไทยประสงค์ผลักดัน ได้แก่ 

(1) ร่างความตกลงส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน 

(2) ร่างความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงการรัษฎากร ในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้


ความตกลงที่อยู่ระหว่างการเจรจาและฝ่ายมองโกเลียประสงค์ผลักดัน ได้แก่

(1) ร่างสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน

(2) ร่างสนธิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางกฎหมายในเรื่องทางอาญา

(3) ร่างสนธิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือกันทางการศาลในคดีแพ่งและพาณิชย์

(4) ร่างสนธิสัญญาว่าด้วยการโอนตัวผู้ต้องคำพิพากษา

(5) โครงการความร่วมมือด้านการดัดแปรสภาพอากาศในรูปแบบของแผนงานปฏิบัติการร่วม


ความตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง : http://thaitreatydatabase.mfa.go.th/tlsearch