ความตกลงระหว่างไทยกับมาเลเซีย

มาเลเซีย

ความตกลงระหว่างประเทศที่สำคัญ

 1. ความตกลงว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกรุงสยาม-อังกฤษ
  ลงนามเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2454
 2. ความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกของการเดินรถไฟ
  ลงนามเมื่อปี 2465
 3. ความตกลงว่าด้วยการจราจรข้ามแดน
  ลงนามเมื่อปี 2483
 4. ความตกลงว่าด้วยการเดินรถไฟร่วม
  ลงนามเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2497
 5. หนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างรัฐบาลไทยกับมาเลเซีย ให้ใช้ความตกลงว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างกรุงสยาม-อังกฤษ 4 มีนาคม 2454
  ลงนามเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2502
 6. ความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูตและราชการ
  ลงนามเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2505
 7. ความตกลงว่าด้วยการบริการเดินอากาศ
  ลงนามเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2509
 8. ความตกลงว่าด้วยการศุลกากร
  ลงนามเมื่อปี 2464 (หนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลมาเลเซียให้คงใช้ความตกลงทางศุลกากร ฉบับปี 2464 ลงนามเมื่อ 9 พฤษภาคม 2511)
 9. ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียและรัฐบาลแห่งมาเลเซีย ว่าด้วยการแบ่งเขตไหล่ทวีปในตอนเหนือของช่องแคบมะละกา
  ลงนามเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2514
 10. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแบ่งไหล่ทวีปในอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ระหว่างไทยและมาเลเซีย
  ลงนามเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2515
 11. การแลกเปลี่ยนหนังสือว่าด้วยการยกเว้นภาษีศุลกากรสำหรับชุดสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนไทย-มาเลเซีย
  ลงนามเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2516
 12. บันทึกความเข้าใจเรื่องการจัดทำหลักเขตแดนระหว่างไทยกับมาเลเซีย พ.ศ.2519
  ลงนามเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2519
 13. บันทึกความเข้าใจเรื่องการจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทยกับมาเลเซีย
  ลงนามเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2520
 14. ความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรร่วมมาเลเซีย-ไทย
  ลงนามเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2522
 15. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการเกษตร
  ลงนามเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2522
 16. สนธิสัญญาเกี่ยวกับการแบ่งเขตทะเลอาณาเขต
  ลงนามเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2522
 17. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแบ่งเขตไหล่ทวีปในอ่าวไทย
  ลงนามเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2522
 18. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการขนส่งสินค้าเน่าเสียง่ายผ่านแดนโดยทางถนนจากประเทศไทยผ่านมาเลเซียไปยังสิงคโปร์
  ลงนามเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2522
 19. ความตกลงว่าด้วยการขนส่งสินค้าจากฝั่งตะวันออกไปยังฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรมาเลเซียและกลับกันผ่านแดนไทยโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย
  ลงนามเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2523
 20. ความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน
  ลงนามเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2525
 21. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาลุ่มน้ำโก-ลก
  ลงนามเมื่อเดือน พฤษภาคม2526
 22. ความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคีไทย-มาเลเซีย
  ลงนามเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2530
 23. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเดินเรือข้ามฟากบริเวณปากแม่น้ำโก-ลก
  ลงนามเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2533
 24. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษา
  ลงนามเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2536
 25. พิธีสารเพิ่มเติมว่าด้วยความตกลงว่าด้วยการเก็บภาษีซ้อน
  ลงนามเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2538
 26. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุข
  ลงนามเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2540
 27. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านยางพารา
  ลงนามเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2542
 28. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือชายแดน
  ลงนามเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2543
 29. ความตกลงว่าด้วยการร่วมทุนเพื่อการซื้อและจำหน่ายยางขององค์การยางพาราระหว่างประเทศ (INRO)
  ลงนามเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2543
 30. ความตกลงทางการค้าระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลมาเลเซีย
  ลงนามเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2543
 31. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดทำBilateral Payment Arrangement (Account Trade)
  ลงนามเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2544
 32. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ 3 ฝ่าย ด้านยางพารา อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย
  ลงนามเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2545
 33. บันทึกความเข้าใจเพื่ออำนวยความสะดวกด้านพิธีการในการเคลื่อนย้ายสินค้า
  ลงนามเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2546
 34. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์ไทยกับมาเลเซีย
  ลงนามเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม2546
 35. ความตกลงโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลกแห่งที่ 2 เชื่อมบ้านบูเก๊ะตา อ. แว้ง จ.นราธิวาสกับบ้านบูกิตบุหงา รัฐกลันตัน
  ลงนามเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2547
 36. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการในการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลระหว่างสถาบันมาตรฐานอาหารฮาลาลแห่งประเทศไทยและศูนย์อาหารฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ Halal Industry Development Corporation และ World Halal Forum แห่งมาเลเซีย
  ลงนามเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2550
 37. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยกับมาเลเซีย
  ลงนามเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2550
 38. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านอุดมศึกษาระหว่างไทยกับมาเลเซีย
  ลงนามเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2554

 39. ความตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง : http://thaitreatydatabase.mfa.go.th/tlsearch