ความตกลงระหว่างไทยกับลาว

ลาว

ความตกลงระหว่างประเทศที่สำคัญ

 1. การบริการเดินอากาศ

  รายละเอียด

  • ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวว่าด้วยบริการเดินอากาศระหว่างอาณาเขตของแต่ละฝ่ายและการบินผ่านอาณาเขต
   ลงนามเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2532

 2. การยกเว้นการเก็บภาษีซ้อน

  รายละเอียด

  • ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงการรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้
   ลงนามเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2540

 3. ความร่วมมือชายแดน

  รายละเอียด

  • ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ว่าด้วยความร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทย-ลาว
   ลงนามเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2534
  • ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
   ลงนามเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2546

 4. การข้ามแดน

  รายละเอียด

  • ความตกลงว่าด้วยการเดินทางข้ามแดนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
   ลงนามเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2540

 5. จุดผ่านแดน

  รายละเอียด

  • ข้อตกลงเรื่องการใช้ท่าข้ามหนองคาย-ท่านาแล้งระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรลาว
   ลงนามเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2502

 6. การค้าชายแดน

  รายละเอียด

  • หนังสือแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าตามชายแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
   ลงนามเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2521

 7. สะพาน

  รายละเอียด

  • ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ว่าด้วยการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเหือง
   ลงนามเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2547
  • ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ว่าด้วยสะพานมิตรภาพ
   ลงนามเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2537
  • Memorandum of Understanding between the Governments of Australia, the Lao People’s Democratic Republic and the Kingdom of Thailand Relating to the Mekong River Bridge between Laos and Thailand
   ลงนามเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2533

 8. วัฒนธรรม

  รายละเอียด

  • บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับสถานเอกอัครราชทูต แห่งราชอาณาจักรไทยประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
   ลงนามเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2538

 9. ศุลกากร

  รายละเอียด

  • ความตกลงเกี่ยวกับการปราบปรามการหลีกเลี่ยงและการลักลอบหนีศุลกากร ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรลาว
   ลงนามเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2502
  • ความตกลงทางศุลกากรระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาว
   ลงนามเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2498
  • ความตกลงว่าด้วยการควบคุมทางศุลกากรเกี่ยวกับการขนส่งในแม่น้ำโขงระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรลาว
   ลงนามเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2502

 10. ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ

  รายละเอียด

  • ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ว่าด้วยกรอบความร่วมมือในการพัฒนาเสรษฐกิจไทย-ลาว
   ลงนามเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2547
  • ข้อตกลงทางการค้าระหว่างไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจัดตั้งคณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint trade Committee : JTC)
   ลงนามเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2521 และลงนามปรับปรุงแก้ไขเมื่อ 20 มิถุนายน 2534

 11. พลังงาน

  รายละเอียด

  • บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เรื่อง ความร่วมมือในการพัฒนาไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
   ลงนามเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2539
  • บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เรื่องความร่วมมือในการพัฒนาไฟฟ้าในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
   ลงนามเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2536
  • อนุสัญญาระหว่างลาวกับไทยเพื่อการจัดส่งพลังงานไฟฟ้า
   ลงนามเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2508
  • Inter-Governmental Agreement on Regional Power Trade in the Greater Mekong Sub-Region
   ลงนามเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2545

 12. การจัดตั้งคณะกรรมการร่วม (Joint Committee)

  รายละเอียด

  • ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวว่าด้วยคณะกรรมการร่วมมือ ไทย-ลาว / ลาว-ไทย
   ลงนามเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2532
  • ความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
   ลงนามเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2534

 13. การส่งผู้ร้ายข้ามแดน

  รายละเอียด

  • สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
   ลงนามเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2542
  • อนุสัญญาว่าด้วยความร่วมมือทางศาลและการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรลาว
   ลงนามเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2513

 14. มิตรภาพและความร่วมมือ

  รายละเอียด

  • บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสถาปนาเมืองคู่แฝดระหว่างจังหวัดมุกดาหารแห่งราชอาณาจักรไทยกับแขวงสะหวันนะเขตแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
   ลงนามเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2547
  • สนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
   ลงนามเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2535
  • บันทึกความเข้าใจสามฝ่าย เวีตดนาม-ลาว-ไทย ว่าด้วยความร่วมมือ เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)
   ลงนามเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2550

 15. การส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน

  รายละเอียด

  • ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน
   ลงนามเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2533
  • ความตกลงว่าด้วยกรอบความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย-ลาว
   ลงนามเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2547
  • บันทึกความตกลงว่าด้วยตวามร่วมมือระหว่างนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกับเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวันเซโน
   ลงนามเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2547

 16. แรงงาน

  รายละเอียด

  • บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงาน
   ลงนามเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2545

 17. การขนส่งทางถนน

  รายละเอียด

  • ข้อตกลงกำหนดรายละเอียดการขนส่งทางถนนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
   ลงนามเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2544
  • ความตกลงว่าด้วยกาารขนส่งทางถนนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
   ลงนามเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2542

 18. แม่น้ำโขง

  รายละเอียด

  • Agreement on Commercial Navigation on Lancing-Mekong River among the People’s Republic of China, the Lao People’s Democratic Republic, the Union of Myanmar and the Kingdom of Thailand
   ลงนามเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2543
  • Agreement on the Cooperation for the Sustainable Development of the Mekong River Basin
   ลงนามเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2538

 19. การควบคุมยาเสพติด

  รายละเอียด

  • บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ว่าด้วยความร่วมมือในการควบคุมยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทและสารตั้งต้น
   ลงนามเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2544

 20. การต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก

  รายละเอียด

  • บันทึกความเข้าใจระหว่างรับบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ว่าด้วยความร่วมมือต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก
   ลงนามเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2548

 21. ศาสนา

  รายละเอียด

  • บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับสถานเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรไทยประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
   ลงนามเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2538

 22. ความร่วมมือด้านวิชาการ

  รายละเอียด

  • บันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการพัฒนาสนามบินหลวงพระบางระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
   ลงนามเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2537

 23. การท่องเที่ยว

  รายละเอียด

  • ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
   ลงนามเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2535
  • แผนงานความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
   ลงนามเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2535

 24. การค้า

  รายละเอียด

  • ความตกลงทางการค้าระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรลาว
   ลงนามเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2502
  • ความตกลงว่าด้วยการค้าระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
   ลงนามเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2534
  • บันทึกการประชุมแผนความร่วมมือระหว่างสภาหอการค้าไทยภาคเหนือกับสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาว (แขวงตอนเหนือ)
   ลงนามเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2551

 25. การส่งสินค้าผ่านแดน

  รายละเอียด

  • ความตกลงเกี่ยวกับการส่งสินค้าผ่านแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรลาว
   ลงนามเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2502
  • หนังสือแลกเปลี่ยนตามข้อที่ 6 แห่งความตกลงเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าผ่านแดนระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรลาว
   ลงนามเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2502
  • ความตกลงว่าด้วยการส่งสินค้าผ่านแดนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
   ลงนามเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2521

 26. การยกเว้นการตรวจลงตรา

  รายละเอียด

  • ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต
   ลงนามเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2537
  • ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางราชการ
   ลงนามเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2542


 27. ความตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง : http://thaitreatydatabase.mfa.go.th/tlsearch