ความตกลงระหว่างไทยกับเวียดนาม

เวียดนาม

ความตกลงระหว่างประเทศที่สำคัญ

นับถึงปัจจุบัน ไทยและเวียดนามมีแถลงการณ์ร่วม ความตกลงและบันทึกความเข้าใจรวมทั้งสิ้น 55 ฉบับ ดังนี้

 1. แถลงการณ์ร่วมระหว่างคณะผู้แทนรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและคณะผู้แทนรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ. 2519
  Joint Communique by the Delegation of the Government of the Kingdom of Thailand and the Delegation of the Government of the Socialist Republic of Vietnam, 1976
 2. คำแถลงร่วมของพลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยและนายฟาม วัน ดง นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ. 2521
  Joint Statement by H.E. General Kriangsak Chomanan, Prime Minister of the Kingdom of Thailand and H.E. Mr. Pham Van Dong, Prime Minister of the Socialist Republic of Vietnam, 1978
 3. แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยกรอบความร่วมมือไทย-เวียดนามในทศวรรษแรกของศตวรรษที่ 21 พ.ศ. 2547
  Joint Statement on the Thailand-Vietnam Cooperation Framework in the First Decade of the 21st Century, 2004
 4. ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเวียดนามว่าด้วยบริการเดินอากาศระหว่างอาณาเขตของแต่ละฝ่ายและพ้นจากนั้นไป พ.ศ. 2513
  Agreement between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the Republic of Vietnam for Air Services between and beyond their Respective Territories,1970
 5. ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามว่าด้วยบริการเดินอากาศระหว่างอาณาเขตของแต่ละฝ่ายและพ้นจากนั้นไป พ.ศ. 2521
  Agreement between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the Socialist Republic of Vietnam for Air Services between and beyond their Respective Territories, 1978
 6. ความตกลงว่าด้วยการค้า ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ พ.ศ. 2521
  Agreement on Trade, Economic and Technical Cooperation, 1978
 7. พิธีสารแก้ไขความตกลงว่าด้วยการค้า ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และวิชาการ พ.ศ. 2535
  Protocol Amendments of the Agreement on Trade, Economic an Technical Cooperation, 1992
 8. ความตกลงจัดตั้งคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-เวียดนาม พ.ศ 2534
  Agreement on the Establishment of the Joint Commission on Economic Cooperation, 1991
 9. ความตกลงระหว่างกระทรวงการคลังแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการคลังแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามว่าด้วยอนุกรรมการร่วมด้านการคลัง พ.ศ. 2538
  Agreement between the Ministry of Finance of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Finance of the Socialist Republic of Vietnam on the Joint Subcommittee on Finance, 1995
 10. ความตกลงว่าด้วยการให้สินเชื่อระยะยาว พ.ศ. 2523
  Agreement concerning Long-Term Credit, 1980
 11. ความตกลงว่าด้วยการให้สินเชื่อระยะยาว พ.ศ. 2535
  Agreement on a Long-Term Credit, 1992
 12. ความตกลงว่าด้วยบริการด้านไปรษณีย์และโทรคมนาคม พ.ศ. 2521
  Agreement on Postal and Telecommunication Services, 1978
 13. ความตกลงว่าด้วยการเดินเรือพาณิชย์ทางทะเล พ.ศ. 2522
  Agreement on Commercial Maritime Navigation, 1979
 14. ความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน พ.ศ. 2534
  Agreement for the Promotion and Protection of Investments, 1991
 15. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2534
  Memorandum of Understanding on the Cooperation in the Natural Gas Industry, 1991
 16. ความตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกับคณะกรรมการแห่งรัฐว่าด้วยความร่วมมือและการลงทุน พ.ศ. 2535
  Cooperation Agreement between the Office of the BOI of the Kingdom of Thailand and the State Committee for Cooperation and Investment of the SRV, 1992
 17. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเรื่องการผลิตและส่งออกข้าว พ.ศ. 2535
  Memorandum of Understanding on Bilateral Cooperation in Rice Production and Exportation,1992
 18. ความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน และการป้องกันการเลี่ยงการรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ พ.ศ. 2535
  Agreement for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income, 1992
 19. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนของไทยกับคณะกรรมการแห่งรัฐว่าด้วยความร่วมมือและการลงทุนของเวียดนาม พ.ศ. 2535
  Co-operation Agreement between the Office of the Board of Investment of the Kingdom of Thailandand the State Committee for Co-operation and Investment of the Socialist Republic of Vietnam, 1992
 20. บันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกับกระทรวงวางแผนและการลงทุนเวียดนามว่าด้วยความร่วมมือด้านการลงทุน พ.ศ. 2546
  Memorandum of Understanding between the Board of lnvestment of Thailand and the Ministry of Planning and Investment of the Socialist Republic of Vietnam, 2003
 21. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว พ.ศ. 2537
  Agreement on Tourism Cooperation between Thailand and Vietnam, 1994
 22. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกับสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนาม พ.ศ. 2537
  Agreement on Cooperation between Industrial Association of Thailand and Chamber of Commerce and Industry of Vietnam, 1994
 23. บันทึกช่วยจำระหว่างหอการค้าไทยกับสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนาม พ.ศ. 2532
  Aide-Memoire between The Board of Trade of Thailand and The Chamber of Commerce and Industry of the Socialist Republic of Vietnam, 1989
 24. ความตกลงความร่วมมือร่วมระหว่างสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนามกับหอการค้าไทย พ.ศ. 2536
  Joint Cooperation Agreement between Chamber of Commerce and Industry of Vietnam and The Board of Trade of Thailand, 1993
 25. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยหลักการและการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการส่งกลับชาวเวียดนามซึ่งไม่ใช่ผู้ลี้ภัย พ.ศ. 2543
  Memorandum of Understanding on the Principles and Arrangements Relating to Repatriation of Vietnamese Non-Refugees from the Kingdom of Thailand, 1995
 26. ความตกลงทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2539
  Cultural Agreement between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the Socialist Republic of Vietnam, 1996
 27. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2540
  Agreement between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the Socialist Republic of Vietnam on Scientific, Technological and Environmental Cooperation, 1997
 28. ความตกลงย่อยว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2547
  Implementing Agreement on Scientific and Technological Cooperation, 2004
 29. ความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการลงตรวจตราซึ่งกันและกันสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ และการอำนวยความสะดวกในการตรวจลงตราสำหรับหนังสือเดินทางธรรมดา พ.ศ.2540
  Agreement between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the Socialist Republic of Vietnam on Mutual Exemption of Visas for Holders of Diplomatic and Official Passports and Visas Facilitation for Ordinary Passports, 1997
 30. ความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา พ.ศ. 2543
  Agreement between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the SocialistRepublic of Vietnam on Visa Exemption for Holders of Ordinary Passports, 2000
 31. พิธีสารแก้ไขความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราซึ่งกันและกันสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ และการอำนวยความสะดวกในการตรวจลงตราสำหรับหนังสือเดินทางธรรมดา พ.ศ. 2547
  Protocol to Amend the Agreement on Mutual Exemption of Visas for Holders of Diplomatic and Official Passports, 2004
 32. ความตกลงว่าด้วยการแบ่งเขตทางทะเลระหว่างไทยและเวียดนามในอ่าวไทย พ.ศ. 2540
  Agreement between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the Socialist Republic of Vietnam on the Delimitation of the Maritime Boundary between the Two Countries in the Gulf of Thailand, 1997
 33. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านกฎหมายและการศาล พ.ศ. 2541
  Agreement between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the Socialist Republic of Vietnam on Legal and Judicial Cooperation, 1998
 34. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการควบคุมยาเสพติด สารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทและสารตั้งต้น พ.ศ. 2541
  Agreement between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the Socialist Republic of Vietnam on the Cooperation in Narcotic Drugs, Psychotropic Substances and Precursor Chemicals Control, 1998
 35. บันทึกความเข้าใจระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือเวียดนามว่าด้วยการลาดตระเวนร่วมและการจัดตั้งโครงข่ายการติดต่อสื่อสาร พ.ศ. 2542
  Memorandum of Understanding between the Royal Thai Navy and the Vietnamese Navy on Joint Patrol Procedures in the Adjacent Maritime Areas and Establishment of Lines of Communication, 1999
 36. บันทึกความเข้าใจระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ และสถานีวิทยุเสียงเวียดนามว่าด้วยความร่วมมือในการกระจายเสียงทางวิทยุ พ.ศ. 2542
  Memorandum of Understanding between Radio Thailand, the Public Relations Department and Radio the Voice of Vietnam on Cooperation in Radio Broadcasting, 1999
 37. บันทึกความเข้าใจระหว่างกรมประชาสัมพันธ์และสำนักข่าวเวียดนามว่าด้วยความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2546
  Memorandum of Understanding between the Public Relations Department of Thailand and the Vietnam News Agency of Vietnam on Cooperation in Information and News Exchange, 2003
 38. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร พ.ศ. 2546
  Memorandum of Understanding between the Ministry of Agriculture and Cooperatives of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Agriculture and Rural Development of the Socialist Republic of Vietnam on Agricultural Cooperation, 2003
 39. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษา พ.ศ. 2547
  Memorandum of Understanding on Educational Cooperation, 2004
 40. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการ พ.ศ. 2547
  Memorandum of Understanding on Technical Cooperation, 2004
 41. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุข พ.ศ. 2547
  Memorandum of Understanding on Health Cooperation, 2004
 42. ความตกลงว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม พ.ศ. 2547
  Agreement on the Prevention and Fight Against Criminal Activities, 2004
 43. กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ พ.ศ. 2547
  Framework Agreement on Economic Cooperation, 2004
 44. แถลงการณ์ร่วมว่าด้วยข้อตกลงเพื่ออำนวยความสะดวกการขนส่งทางถนน พ.ศ. 2547
  Joint Statement on the Arrangements for Facilitation of Road Transportation, 2004
 45. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการบังคับใช้มาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช พ.ศ.2547
  Memorandum of Understanding on Cooperation on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures, 2004
 46. บันทึกความเข้าใจระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งราชอาณาจักรไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามว่าด้วยความร่วมมือด้านส่งเสริมและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2548
  Memorandum of Understanding between Department of Intellectual Property of the Kingdom of Thailand and Agencies Concerned of the Socialist Republic of Vietnam on the Cooperation of the Promotion and Protection of Intellectual Property, 2005
 47. บันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันมาตรวิทยาไทยและสถาบันมาตรวิทยาเวียดนามว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านมาตรวิทยา พ.ศ. 2548
  Memorandum of Understanding between National Institute of Metrology (Thailand) and Vietnam Metrology Institute Concerning Technical Cooperation in Metrology
 48. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานอัยการสูงสุดแห่งราชอาณาจักรไทยและสำนักงานอัยการสูงสุดแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ.ศ. 2550
 49. ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการให้การศึกษาอบรมตำรวจระหว่างโรงเรียนนายร้อยตำรวจของไทยกับสถาบันตำรวจของประชาชนของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
  Memorandum Concerning Cooperation and Mutual Assistance in Police Training between Vietnamese People's Police Academy and Thai Royal Police Cadet Academy, 2008
 50. ความตกลงระหว่างไทย-เวียดนามว่าด้วยความร่วมมือในการขจัดการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก และการช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
  Agreement between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the Socialist Republic of Vietnam on Bilateral Cooperation for Eliminating Trafficking in Persons, especially Women and Children and Assisting Victims of Trafficking, 2008
 51. บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามว่าด้วยเรื่องการพัฒนาการฝึกอบรมวิชาชีพในประเทศ ACMECS พ.ศ. 2551
  Memorandum of Understanding between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the Socialist Republic of Vietnam on Vocational Training Development in ACMECS Countries, 2008
 52. สนธิสัญญาว่าด้วยการโอนตัวผู้ต้องคำพิพากษาและความร่วมมือในการบังคับให้เป็นไปตามคำพิพากษาในคดีอาญา พ.ศ. 2553
  Treaty Between The Kingdom of Thailand and the Socialist Republic of Vietnam onthe Transfer of Sentenced Persons and on Cooperation in the Enforcement of Penal Sentences,2010
 53. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของลุ่มน้ำโขง พ.ศ. 2538
  Agreement on the Cooperation for the Sustainable Development of the Mekong River Basin, 1995
 54. ความตกลงระหว่างรัฐบาลกัมพูชา จีน ลาว พม่า ไทย และเวียดนาม ว่าด้วยการค้าพลังงานระดับภูมิภาคในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง พ.ศ. 2545
  Inter-Governmental Agreement on Regional Power Trade in the Greater Mekong Sub-Region, 2002
 55. ข้อตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในการดำเนินการขนส่งทางถนนเพื่อการท่องเที่ยว
  Arrangement between and among the Governments of the Lao People's Democratic Republic, the Kingdom of Thailand, and the Socialist Republic of Viet Nam on the Operation of the Tourism Road Transport, 2007)

 56. ความตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง : http://thaitreatydatabase.mfa.go.th/tlsearch