ความตกลงระหว่างไทยกับสิงคโปร์

สิงคโปร์

ความตกลงระหว่างประเทศที่สำคัญ

 1. ความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างไทยกับสิงคโปร์
  ลงนามเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2518
 2. บันทึกความตกลงเรื่องการฝึกของกองทัพสิงคโปร์ในราชอาณาจักรไทย
  ลงนามเมื่อปี 2525
 3. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งกำลังบำรุงระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพสิงคโปร์
  ลงนามเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2534
 4. บันทึกความเข้าใจด้านยานยนต์
  ลงนามเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2546
 5. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  ลงนามเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2546
 6. บันทึกความเข้าใจด้านธุรกิจและการลงทุน
  ลงนามเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2546
 7. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว
  ลงนามเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2546
 8. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งออกหมูต้มสุกจากไทยไปสิงคโปร์
  ลงนามเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2546
 9. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสปา
  ลงนามเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2546
 10. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านตลาดหลักทรัพย์
  ลงนามเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2546
 11. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการฝึกบินเติมเชื้อเพลิงในอากาศระหว่างกองทัพอากาศกับกองทัพอากาศสิงคโปร์
  ลงนามเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2546
 12. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสนับสนุนด้านการฝึกและการส่งกำลังบำรุงซึ่งกันและกันระหว่างกองทัพอากาศสิงคโปร์และกองทัพอากาศไทย
  ลงนามเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2547
 13. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเข้าร่วมการฝึกคอบบร้าโกลด์ระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพสิงคโปร์
  ลงนามเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2548
 14. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสนับสนุนด้านการฝึกและการส่งกำลังบำรุงซึ่งกันและกันระหว่างกองทัพอากาศสิงคโปร์และกองทัพอากาศไทย
  ลงนามเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2548
 15. บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยกับสิงคโปร์ว่าด้วยการจัดทำความตกลงเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน
  ลงนามเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2548
 16. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการไทยกับสิงคโปร์
  ลงนามเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2549
 17. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการฝึกของกองทัพสิงคโปร์ในราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2550-2553)
  ลงนามเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2550
 18. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการฝึกของกองทัพสิงคโปร์ในราชอาณาจักรไทย ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐสิงคโปร์ ฉบับที่ 10
  ลงนามเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556

 19. ความตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง : http://thaitreatydatabase.mfa.go.th/tlsearch