ความตกลงระหว่างไทยกับอินโดนีเซีย

อินโดนีเซีย

ความตกลงระหว่างประเทศที่สำคัญ

 1. สนธิสัญญาทางไมตรี
  ลงนามเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2497
 2. ความตกลงว่าด้วยการแบ่งเขตไหล่ทวีประหว่างประเทศทั้งสองในตอนเหนือของช่องแคบมะละกาและในทะเลอันดามัน
  ลงนามเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2514
 3. ความตกลงระหว่างไทย-อินโดนีเซีย-มาเลเซีย ว่าด้วยการแบ่งเขตไหล่ทวีปในตอนเหนือของช่องแคบมะละกา
  ลงนามเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2514
 4. ความตกลงว่าด้วยการแบ่งเขตกั้นทะเลระหว่างประเทศทั้งสองในทะเลอันดามัน
  ลงนามเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2518
 5. สนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
  ลงนามเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2519
 6. ความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการเก็บภาษีซ้อน
  ลงนามเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2524
 7. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านป่าไม้
  ลงนามเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2527
 8. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านถ่านหิน
  ลงนามเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2533
 9. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ การวิจัย และเทคโนโลยี
  ลงนามเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2533
 10. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ
  ลงนามเมื่อวันที่ 18 มกราคม2535
 11. ความตกลงว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน
  ลงนามเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2541
 12. ความตกลงด้านวัฒนธรรม
  ลงนามเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2545
 13. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว
  ลงนามเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2546
 14. ความตกลงว่าด้วยการบริการทางอากาศ
  ลงนามเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2511 ปรับปรุงแก้ไขเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2547
 15. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการลงทุน
  ลงนามเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 254
 16. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร
  ลงนามเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2548
 17. บันทึกความเข้าใจการซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลอินโดนีเซีย
  ลงนามเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2549
 18. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดยอกยาการ์ตา
  ลงนามเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2550
 19. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษา
  ลงนามเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2554
 20. ความตกลงทางการค้า (Trade Agreement)
  ลงนามเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554
 21. ข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไขบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลอินโดนีเซีย
  ลงนามเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2554

 22. ความตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง : http://thaitreatydatabase.mfa.go.th/tlsearch