ความตกลงระหว่างไทยกับไต้หวัน

ความตกลงระหว่างประเทศที่สำคัญ

 1. ความตกลงส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน และความตกลงยกเว้นการเก็บภาษีซ้อน
  ลงนามเมื่อปี 2542
 2. พิธีสารแห่งความตกลงระหว่างสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยไทเปและสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทยเพื่อการยกเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างไทย-ไต้หวัน
  ลงนามเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555
 3. ข้อตกลงระหว่างสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเปและสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทยว่าด้วยความร่วมมือในด้านต่อต้านอาชญากรรมทางเศรษฐกิจข้ามชาติและอาชญากรรมที่เกี่ยวข้อง
  ลงนามเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556
 4. ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา
  ลงนามเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556

 5. ความตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง : http://thaitreatydatabase.mfa.go.th/tlsearch