ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

โครงการ "น้ำใจไทยสู่เมียนมา" (Thai Hearts for Myanmar) (รอบที่ 2)

28 Aug 2015   Views 12026

การบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเมียนมา ภายใต้โครงการ "น้ำใจไทยสู่เมียนมา" (Thai Hearts for Myanmar) (รอบที่ 2)

เมื่อวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2558 กรมเอเชียตะวันออก ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และจังหวัดตาก ได้จัดส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์ (รอบที่ 2) ซึ่งประกอบด้วย ยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา และเครื่องกรองน้ำแบบไม่ใช้ไฟฟ้า เพื่อมอบแก่ทางการเมียนมาร์กรณีสถานการณ์อุทกภัย โดย นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการส่งมอบ และมีนายหล่วย กั่วอู ผู้ว่าราชการเมืองเมวดี เป็นประธานการรับมอบ