ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

โครงการการสร้างเครือข่ายกับข้าราชการประเทศเมียนมา

24 Aug 2015   Views 6857

กรมเอเชียตะวันออก ได้เชิญข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมา จำนวน 4 คน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง เดินทางเยือนไทย ระหว่างวันที่ 19 - 22 สิงหาคม 2558 ตามโครงการการสร้างเครือข่ายกับข้าราชการประเทศเมียนมา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองฝ่าย อันเป็นประโยชน์ต่อการประสานงานและการมีความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างกัน


ในโอกาสนี้ คณะข้าราชการเมียนมาร์ได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารหน่วยงานในกระทรวงการต่างประเทศ และรับฟังการบรรยายสรุปจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ รวมทั้งเดินทางไปศึกษาดูงานที่คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ จ.เพชรบุรี ตลอดจนได้เยี่ยมชมพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระบรมหาราชวัง ในระหว่างที่คณะพำนักอยู่ในประเทศไทยด้วย