ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาไทย-เมียนมา

06 Aug 2015   Views 64127 ความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาไทย-เมียนมา

สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) ไทย-เมียนมา ครั้งที่ 8 ที่โรงแรมแชงกรีล่า จ.เชียงใหม่ นั้น เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายวันนะ หม่อง ลวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมา ได้ร่วมลงนามในความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาไทย-เมียนมา


ความตกลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ความตกลงระบุให้คนชาติไทยและเมียนมาที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดาและเดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติ ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับการเดินทางเข้า ออก หรือผ่านดินแดนของอีกฝ่ายหนึ่งเป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน นับจากวันที่เดินทางเข้ามา