ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) ไทย-เมียนมา ครั้งที่ 8 ที่โรงแรมแชงกรีล่า จ.เชียงใหม่

03 Aug 2015   Views 17226

เมื่อวันที่ 27 - 28 กรกฎาคม 2558 ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) ไทย-เมียนมา ครั้งที่ 8 ที่ จ.เชียงใหม่ โดยมีพลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย และนายวันนะ หม่อง ลวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมา เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนเมียนมา


ในการประชุม สองฝ่ายได้ทบทวนกิจกรรมความร่วมมือที่กำลังดำเนินการร่วมกัน และหาแนวทางในการเพิ่มพูนความร่วมมือทวิภาคีในทุกมิติ บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและผลประโยชน์ร่วมกัน
โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือเรื่องการยกระดับจุดผ่านแดน การเตรียมการส่งกลับผู้หนีภัยจากการสู้รบไปเมียนมาเมื่อมีความพร้อม ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กลไกความร่วมมือด้านการทหาร และความร่วมมือในด้านการปราบปรามการค้ามนุษย์ด้วย

ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับแนวทางในการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างกันและตั้งเป้าหมายในการเพิ่มมูลค่าการค้ารวมเป็น 10 – 12 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2560 โดยมุ่งเน้นการค้าและการลงทุนบริเวณชายแดน และได้หารือแนวทางในการส่งเสริมความเชื่อมโยงทางคมนาคม การจัดตั้งคณะทำงานด้านความเชื่อมโยงทางบก และการริเริ่มเจรจาจัดทำความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามแดนและบันทึกความเข้าใจเรื่องการเดินรถโดยสารระหว่างประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว

สองฝ่ายย้ำถึงความสำคัญการพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายด้วย ในการดังกล่าว เพื่อรองรับจำนวนคนที่จะเพิ่มมากขึ้นเมื่อเขตเศรษฐกิจทวายได้รับการจัดตั้ง ฝ่ายไทยพร้อมที่จะสนับสนุนการปรับปรุงแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลทวาย และฝ่ายไทยพร้อมที่จะดำเนินการทันทีเมื่อฝ่ายเมียนมาเห็นชอบรายละเอียดโครงการฯ

ในมิติทางสังคม วัฒนธรรม และความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ฝ่ายไทยยินดีให้ความร่วมมือในด้านการศึกษา สาธารณสุข และการท่องเที่ยว และความร่วมมือเพื่อการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรและทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนในรัฐยะไข่ ภายหลังการประชุมฯ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาได้ร่วมลงนามในความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาแก่ผู้ที่เดินทางโดยเครื่องบิน โดยจะมีผลใช้บังคับในวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ทั้งสองฝ่ายเชื่อมั่นว่า ความตกลงดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมความเชื่อมโยงและอำนวยความสะดวกประชาชนของทั้งสองประเทศให้เดินทางไปมาหาสู่กันได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

ในระหว่างการประชุมครั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมา จะเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดสถานกุลใหญ่เมียนมา ณ จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 29 กรกฎาคม ด้วย

การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JC) เป็นหนึ่งในกลไกการหารือระดับทวิภาคีที่สำคัญของไทยกับเมียนมา ในการกำหนดทิศทางการดำเนินความสัมพันธ์และร่วมมือของทั้งสองประเทศ ทั้งสองฝ่ายเห็นควรให้จัดการประชุมครั้งต่อไปที่เมียนมา ในปี 2559