ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ผลการหารือระหว่างปลัดกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาในฐานะประธานอาเซียนเกี่ยวกับพัฒนาการของสถานการณ์การเมืองไทย

03 Jun 2014   Views 3847

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557 เวลา 13.30 น. นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าพบหารือกับนายวันนะ หม่อง ลวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมา ณ กระทรวงการต่างประเทศเมียนมา กรุงย่างกุ้ง ปลัดกระทรวงฯ

ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการสถานการณ์การเมืองในประเทศไทย รวมทั้งแผนการดำเนินงาน 3 ขั้นตอนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และย้ำถึงบทบาทสำคัญที่ไทยจะยังดำเนินต่อไปในภูมิภาค โดยเฉพาะในด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศ และการเข้าร่วมกรอบการประชุมสำคัญต่าง ๆ โดยปลัดกระทรวงฯ ได้ขอให้เมียนมาในฐานะประธานอาเซียนให้การสนับสนุนการดำเนินการของไทยต่อไป ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาแสดงความเข้าใจสถานการณ์ของไทย และเชื่อมั่นว่าไทยจะสามารถดำเนินการสำเร็จตามขั้นตอนและกำหนดเวลาที่วางไว้พร้อมทั้งย้ำหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในของอาเซียน โดยเมียนมา ในฐานะประธานอาเซียนจะแจ้งพัฒนาการตามที่ได้รับแจ้งจากฝ่ายไทยให้ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ ทราบต่อไป

ในโอกาสนี้ ทั้งสองยังได้หารือถึงประเด็นความร่วมมือทวิภาคี โดยปลัดกระทรวงฯ ได้กล่าวถึงความมุ่งมั่นของไทยที่จะส่งเสริมความร่วมมือกับเมียนมาต่อไป ทั้งในด้านการเปิดจุดผ่านแดนเพิ่มเติมการส่งเสริมการค้าชายแดน การพัฒนาความเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม และโครงการพัฒนาพื้นที่ชายแดน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำความพร้อมที่จะร่วมมือกับไทย โดยเมียนมากำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเป็นสถานกงสุล ณ จังหวัดเชียงใหม่ในอนาคตด้วยอ้างอิงข้อมูลและภาพถ่ายจาก : กระทรวงการต่างประเทศ