ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

การประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการไทย – สิงคโปร์ (Civil Service Exchange Programme – CSEP) ครั้งที่ ๑๒ ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ

08 Apr 2016   Views 41702 การประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการไทย – สิงคโปร์ (Civil Service Exchange Programme – CSEP) ครั้งที่ ๑๒ ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กับ ดร. วิเวียน บาลากริชนัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์เป็นประธานร่วมกล่าวเปิดการประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการไทย – สิงคโปร์ (Civil Service Exchange Programme – CSEP) ครั้งที่ ๑๒ ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ 

หัวข้อหลักของการประชุม CSEP ครั้งที่ ๑๒ คือ “การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการไทยและสิงคโปร์เพื่อสนับสนุนความเชื่อมโยงของประชาคมอาเซียน” ซึ่งให้ความสำคัญกับบทบาทของหน่วยราชการในการเสริมสร้างความเป็นประชาคมอาเซียน การประชุม CSEP ครั้งที่ ๑๒ มีนายอภิชาติ ชินวรรโณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และนายชี วี เคียง (Mr. Chee Wee Kiong) ปลัดกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์เป็นประธานร่วมการประชุมฯ และมีผู้แทนไทยและสิงคโปร์กว่า ๑๒๐ คน จาก ๓๖ หน่วยราชการไทยและสิงคโปร์เข้าร่วม ในการประชุมครั้งนี้ มีสำนักงานศาลปกครอง และ Supreme Court และ States Court ของสิงคโปร์เข้าร่วมเป็นหน่วยงานใหม่ภายใต้สาขาความร่วมมือด้านยุติธรรมและศาลด้วย 

ที่ประชุมได้ติดตามการดำเนินการตามผลการประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการไทย – สิงคโปร์ (CSEP) ครั้งที่ ๑๑ เมื่อปี ๒๕๕๖ ที่สิงคโปร์ และรับทราบความร่วมมือที่แต่ละสาขาความร่วมมือจะดำเนินการร่วมกันในการประชุม CSEP ครั้งที่ ๑๒ อาทิ (๑) การศึกษา โดยทั้งสองฝ่ายยินดีกับการขยายเครือข่ายโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องจากเดิมจำนวน ๑๐ โรงเรียนเป็น ๑๕ โรงเรียนเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างนักเรียนของทั้งสองประเทศ และการจัดทำหลักสูตรและพัฒนาทักษะสำหรับครูฝึกสอนในการศึกษาสายอาชีพ (๒) สิ่งแวดล้อม ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องสานต่อความร่วมมือด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการบำบัดน้ำเสีย และความร่วมมือเพื่อแก้ไขสถานการณ์หมอกควันภายใต้ความตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษหมอกควันข้ามแดน (๓) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องสานต่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ รวมถึงเร่งรัดการหาข้อสรุปการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างกันเพื่อให้มีการลงนามภายในปี ๒๕๕๙ (๔) ศาลและยุติธรรม ฝ่ายไทยได้เชิญฝ่ายสิงคโปร์เข้าร่วมการประชุม International Conference on Cross-border Insolvency และ the South East Asia Judicial Workshop on cybercrime ในปี ๒๕๕๙ และ (๕) วิชาการ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องสานต่อความร่วมมือการฝึกอบรมแก่ประเทศ ที่สามในอาเซียนภายใต้โครงการ Singapore - Thailand Third Country Training Program (TCTP) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและลดช่องว่างด้านการพัฒนาในประชาคมอาเซียนและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ 

อนึ่ง การประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการไทย – สิงคโปร์จัดตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๔๑ (ค.ศ ๑๙๙๘) โดยเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการดำเนินความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับสิงคโปร์ (Singapore – Thailand Enhanced Partnership – STEP) เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างหน่วยราชการไทยและสิงคโปร์ ใน ๑๓ สาขาความร่วมมือ ได้แก่ (๑) ข้าราชการพลเรือน (๒) การศึกษา (๓) สิ่งแวดล้อม (๔) สาธารณสุข (๕) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (๖) ยุติธรรมและศาล (๗) แรงงาน (๘) สื่อมวลชน ศิลปะและวัฒนธรรม (๙) ความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศ (๑๐) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (๑๑) สวัสดิการสังคมและเยาวชน (๑๒) วิชาการและ (๑๓) การขนส่ง และที่ประชุมมีการรับรองเอกสารผลลัพธ์ของการประชุม (Joint Press Statement)