ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนเวียดนาม ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

08 Jul 2016   Views 41100 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนเวียดนาม ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๗ - ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตามคำเชิญของนายฝ่าม บิ่งห์ มิงห์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม โดยในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๑๕๕๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามได้เข้าร่วมการประชุมหารืออย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  (Foreign Ministers' Retreat) ไทย - เวียดนาม ครั้งที่ ๒ ที่เรือนรับรองรัฐบาล กรุงฮานอย


ทั้งสองฝ่ายยินดีที่ในปีนี้เป็นปีครบรอบ ๔๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - เวียดนาม และเห็นพ้องที่จะกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างกันในฐานะประเทศหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ โดยใช้กลไกการประชุมการหารือ  ในกรอบทวิภาคีที่มีอยู่ อาทิ การประชุมนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีอย่างไม่เป็นทางการ (Joint Cabinet Retreat) โดยได้เน้นการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนระหว่างกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเพิ่มมูลค่าการค้าทวิภาคีให้เพิ่มสูงถึง ๒๐,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี ๒๕๖๓

นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเอกชนมีการแลกเปลี่ยนความร่วมมือในด้านการส่งเสริมค้าการลงทุนและการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน เนื่องจากความสัมพันธ์ที่ดีของภาคธุรกิจเอกชนมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย - เวียดนามให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง  การต่างประเทศได้ย้ำว่าธุรกิจไทยมีความตั้งใจที่ดีและความเชื่อมั่นในการค้าขายและลงทุนในเวียดนาม รวมทั้ง ทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือเรื่องการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างกัน (connectivity) และการกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีในส่วนของประชาชน โดยสนับสนุนให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ของทั้งสองประเทศได้ทำความรู้จักและมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ดีต่อกัน อาทิ โครงการ sister schools โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเรื่องประเด็นความร่วมมือในกรอบพหุภาคีและสถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศที่อยู่ในความสนใจระหว่างกัน อาทิ สถานการณ์ทะเลจีนใต้ โดยการหารือมีเป้าหมายเดียวกันคือการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในกรอบพหุภาคีที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างไทยกับเวียดนามและเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภูมิภาคและประชาคมอาเซียน

หลังจากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าเยี่ยมคารวะนายเหวียน ซวน ฟุก ที่ทำเนียบรัฐบาล และได้ย้ำว่า ไทยพร้อมขับเคลื่อนความสัมพันธ์ทวิภาคีกับเวียดนามในทุกมิติและแต่ละกลไกให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น โดยภาครัฐและภาคเอกชนไทยจะขับเคลื่อนความร่วมมือกับภาครัฐ - ภาคเอกชนเวียดนาม และส่งเสริมมิตรภาพระหว่างประชาชนคนรุ่นใหม่ให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น รวมทั้งได้หารือเรื่องสถานการณ์ทะเลจีนใต้

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ตอบรับคำเชิญของสภาธุรกิจไทย - เวียดนาม และได้พบหารือกับผู้แทนธุรกิจภาคเอกชนไทยในเวียดนามในสาขาต่างๆ เพื่อรับฟังข้อมูลการค้าการลงทุนไทย - เวียดนามจากมุมมองของภาคเอกชน และได้กล่าวสุนทรพจน์ในงานแถลงข่าวพบสื่อมวลชนเวียดนาม โดยได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ ๔๐ ปีระหว่างไทยกับเวียดนามและการกระชับความสัมพันธ์ ด้านการค้าการลงทุนระหว่างกัน ที่โรงแรมมีเลีย กรุงฮานอย รวมทั้ง ได้เข้าร่วมการประชุมหารือทีมไทยแลนด์ในเวียดนามที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย

การเยือนครั้งนี้ประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย – เวียดนามให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในทุกมิติ สอดคล้องกับการฉลองครบรอบ ๔๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - เวียดนาม เพื่อประโยชน์ร่วมกันของไทยกับเวียดนามในการพัฒนาเติบโตไปด้วยกันตามแนวคิด "stronger together" ซึ่งจะเป็นผลดีทำให้อาเซียนมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น