ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ในห้วงการประชุมรัฐมนตรีการต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 49 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ที่เวียงจันทน์

26 Jul 2016   Views 24352 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ในห้วงการประชุมรัฐมนตรีการต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 49 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ที่เวียงจันทน์

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2559 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้หารือทวิภาคีกับนายหวัง อี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน ในห้วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 49 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ที่เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ​


ในบรรยากาศการหารือที่เป็นมิตร ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้มีการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงระหว่างกันมากขึ้น ซึ่งฝ่ายไทยแจ้งการตอบรับเข้าร่วมการประชุม G20 ที่จีนจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในเดือนกันยายน 2559 ในฐานะที่ไทยเป็นประธาน G77 และจีนยินดีที่จะส่งผู้แทนระดับสูงเข้าร่วมการประชุมACD Summit ครั้งที่ 2 ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในเดือนตุลาคม 2559 นอกจากนี้ ฝ่ายจีนยังได้ย้ำถึงความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับฝ่ายไทยเพื่อพัฒนาการขนส่งระบบราง ซึ่งเป็นสาขาที่มีศักยภาพสูงและจะช่วยส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาค 

​ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือในประเด็นทะเลจีนใต้ ซึ่งจีนได้แสดงความปรารถนาที่จะส่งเสริมความร่วมมือ และพูดคุยหารือเพื่อแสวงหาทางออกร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนบนพื้นฐานของประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิด ขณะที่ฝ่ายไทยสนับสนุนให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใช้ความยับยั้งชั่งใจและร่วมมือกันแก้ไขปัญหาด้วยการเจรจาอย่างสันติวิธี โดยเฉพาะการปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ (DOC) อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพในทุกข้อบท และเร่งรัดการเจรจาจัดทำแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้(COC) ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน และทำให้ทะเลจีนใต้เป็นทะเลแห่งสันติภาพ เสถียรภาพ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

​นอกจากนี้ ฝ่ายจีนยังได้แสดงความพร้อมที่จะเร่งรัดกระบวนการเจรจาจัดทำ COC ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ผ่านกลไกการประชุมคณะทำงานร่วมและการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-จีนว่าด้วยการปฏิบัติตาม DOC (Joint Working Group and Senior Officials’ Meeting on DOC) รวมทั้งการปฏิบัติตามมาตรการเร่งด่วนโดยเฉพาะการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการเผชิญหน้ากันทางทะเลโดยมิได้คาดหมาย(CUES) ในทะเลจีนใต้ และการจัดทำโทรศัพท์สายด่วนระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน - จีน เพื่อเสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและป้องกันการเกิดเหตุการณ์ในทะเล โดยจะรายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน สมัยพิเศษ เพื่อฉลองครบรอบ 25 ปี ของความสัมพันธ์อาเซียน-จีน ในเดือนกันยายน 2559 ที่เวียงจันทน์ ต่อไป