ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

งานสัมมนา "5 ทศวรรษ ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - เวียดนาม : ก้าวไปข้างหน้าสู่ความร่วมมือในหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่แน่นแฟ้น"

16 Aug 2016   Views 11851 งานสัมมนา "5 ทศวรรษ ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - เวียดนาม : ก้าวไปข้างหน้าสู่ความร่วมมือในหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่แน่นแฟ้น"

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานสัมมนาทางวิชาการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย - เวียดนาม เรื่อง “5 ทศวรรษ ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - เวียดนาม :  ก้าวไปข้างหน้าสู่ความร่วมมือในหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่แน่นแฟ้น” เพื่อส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการความสัมพันธ์ไทย - เวียดนามในมิติต่าง ๆ เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - เวียดนามในปี 2559

ในงานสัมมนา นายอัษฎา ชัยนาม อดีตเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอย ได้ให้เกียรติเป็นองค์ปาฐก โดยแสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - เวียดนาม : จากอดีตสู่อนาคต” ซึ่งกล่าวถึงพัฒนาการของการเจริญและการพัฒนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - เวียดนาม และได้มีผู้ทรงคุณวุฒิด้านความสัมพันธ์ไทย - เวียดนามในหลายสาขาได้ให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากรหลายท่าน อาทิ นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาธุรกิจไทย - เวียดนาม ได้กล่าวสุนทรพจน์เรื่อง “ความร่วมมือไทย - เวียดนาม : การเพิ่มศักยภาพทางการค้าการลงทุนระหว่างกัน” และได้มีการเสวนาและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นความสัมพันธ์ด้านการเมือง/ความมั่นคง และสังคม/วัฒนธรรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ นุชเปี่ยม พันเอกอภิศักดิ์ สมบัติเจริญนนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รองศาสตราจารย์ ดร.มนธิรา ราโท และ ดร.ธัญญาทิพย์ ศรีพนา ซึ่งงานสัมมนาวิชาการดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไป และสื่อมวลชน กว่า 80 คน
กระทรวงการต่างประเทศและสถาบันเอเชียศึกษา มีกำหนดจัดงานสัมมนาวิชาการในหัวข้อเดียวกันนี้อีกครั้ง โดยร่วมมือกับศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 02 218 7461 อีเมล์ niche.tuang@gmail.comTags:   Vietnam