ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ (JC) ไทย – ลาว ครั้งที่ 20

09 Nov 2015   Views 28345 การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ (JC) ไทย – ลาว ครั้งที่ 20

เมื่อวันที่ 25 – 27 ตุลาคม 2558 ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ (JC) ไทย – ลาว ครั้งที่ 20 ที่จังหวัดเชียงราย โดย นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายทองลุน สีสุลิด รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สปป.ลาว เป็นประธานร่วม โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของฝ่ายไทยและลาวเข้าร่วมการประชุมฯ กว่า 130 คน


ทั้งสองฝ่ายผลักดันความร่วมมือในมิติต่างๆ ภายใต้ประเด็นหลัก คือ "การพัฒนาความเชื่อมโยงข้ามแดนไทย – ลาว" กล่าวคือ ในด้านการเมืองและความมั่นคง สองฝ่ายเห็นพ้องในการเสริมสร้างความมั่นคง ตามแนวชายแดนร่วมกัน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามแนวชายแดน โดยการอำนวยความสะดวกให้แรงงานลาวเข้ามาทำงานตามพื้นที่แนวชายแดนแบบไปเช้าเย็นกลับ หรือ แรงงานตามฤดูกาล รวมทั้งไทยยินดีให้ความร่วมมือด้านวิชาการ เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานลาวที่เป็นประโยชน์ต่อนายจ้างไทย และให้ได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์อย่างถูกต้องและเหมาะสมด้วย สองฝ่ายจึงตกลงที่จะลงนามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนระหว่างไทยกับลาว ในโอกาสแรก และกำลังจะเจรจาหาข้อสรุปความตกลงที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางข้ามแดนไทย – ลาวและความร่วมมือด้านการจ้างงานแรงงานไทย – ลาว

ในด้านเศรษฐกิจ ที่ประชุมฯ หารือแนวทางส่งเสริมการขยายค้าชายแดนระหว่างไทยกับลาวซึ่งมีสัดส่วนถึงร้อยละ 86 ของการค้ารวมในปี 2557 โดยให้มุกดาหาร – สะหวันนะเขต เป็นพื้นที่นำร่องตามข้อเสนอของฝ่ายไทย ให้จัดทำยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเมืองหน้าด่านชายแดนไทยและสปป.ลาว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการเชื่อมโยงเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไทย – ลาวด้วย นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้เร่งรัดการสำรวจเส้นทางร่วมกันระหว่างไทย ลาว และเวียดนาม เพื่อให้เปิดบริการรถโดยสารประจำทางเชื่อมโยงระหว่างสามประเทศโดยเร็ว

ในด้านการท่องเที่ยว ฝ่ายไทยได้นำเสนอผลการศึกษาเบื้องต้นสำหรับการพัฒนาความเชื่อมโยงการท่องเที่ยวข้ามแดนไทย – ลาว บริเวณภูชี้ฟ้า ภูชี้ดาว จังหวัดเชียงราย และบริเวณบ้านฮวก – กิ่วฮก จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาการเชื่อมโยงท่องเที่ยวข้ามแดนไทย – ลาวสำหรับพื้นที่ชายแดนไทย – ลาวในบริเวณอื่น ๆ ต่อไป โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยได้ร่วมกันสำรวจและศึกษาโดยเล็งเห็นศักยภาพในการเชื่อมต่อเส้นทางท่องเที่ยววิถีธรรมชาติจากไทยไปยังลาวและเชื่อมต่อไปยังเวียดนามโดยฝ่ายลาวสนับสนุนแนวคิดดังกล่าวพร้อมทั้งขอให้พิจารณาการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวจากลาวไปยังเมียนมาร์และจีนอีกด้วย

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมฯ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 ประธานร่วมของทั้งสองฝ่ายได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาสังคมมิตรภาพลาว – ไทย ซึ่งไทยได้ให้การสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์และพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการดูแลและฟื้นฟูผู้ได้รับความเสียหายจากขบวนการค้ามนุษย์ ศูนย์ดังกล่าวจะตั้งอยู่ที่เมืองโพนโฮง แขวงเวียงจันทน์ และจะเป็นศูนย์แห่งแรกใน สปป.ลาว

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เชิญรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สปป.ลาว และคณะเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงข้ามแดนไทย – ลาว ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวภูชี้ฟ้า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมและการแสดงสินค้าพื้นบ้าน ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมร่วมของสองประเทศ ที่เป็นจุดเด่นในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวร่วมกัน โดย นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมงาน โดยมีผู้เข้าร่วมงานดังกล่าวกว่า 500 คน

และเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ตอบรับคำเชิญของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สปป.ลาว เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ "อาคาร 65 ปี ความสัมพันธ์ลาว – ไทย" (อาคารผู้ป่วยในและแม่และเด็ก 60 เตียง) ที่โรงพยาบาลแขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ซึ่งเป็นการสนับสนุนการพัฒนาด้านสาธารณสุขใน สปป.ลาว ภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาไทย – ลาว ระยะที่ 2 เพื่อให้โรงพยาบาลประจำแขวงบ่อแก้วสามารถให้บริการแก่ทางการแพทย์ให้แก่ประชาชนลาวในแขวงบ่อแก้วและแขวงใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การจัดประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย – ลาว ครั้งที่ 20 และกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการเชื่อมโยงข้ามแดนระหว่างสองประเทศ ที่เป็นพื้นฐานความร่วมมือระหว่างไทยกับลาว และเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและแน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศต่อไป