การเมืองและเศรษฐกิจ

การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 24 ณ เนปิดอว์

15 May 2014   Views 23019 การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 24 ณ เนปิดอว์

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม2557 นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้แทนรักษาการนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 24 ภายใต้หัวข้อ " Moving Forward in Unity to a Peaceful and Prosperous Community " ณ เนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา


ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งนี้ ผู้นำจากประเทศอาเซียนได้ทบทวนแผนการมุ่งเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและเน้นย้ำประเด็นสำคัญต่าง ๆ ที่จะต้องเร่งรัดดำเนินการเพื่อกำหนดทิศทางและวิสัยทัศน์อาเซียนในบริบทของประชาคมอาเซียนภายหลังปี 2558 นอกจากนี้ ผู้นำประเทศอาเซียนได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ที่สำคัญในภูมิภาคและต่างประเทศ ในส่วนของประเทศไทย รองนายกรัฐมนตรีได้แสดงความยินดีกับเมียนมาร์ในฐานะประธานอาเซียนประจำปี 2557 ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญก่อนที่อาเซียนจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปีหน้า โดยรองนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการส่งเสริมบทบาทของสำนักงานเลขาธิการอาเซียน รวมทั้งความจำเป็นในการเร่งรัดการปฏิบัติกิจกรรมภายใต้ ASEAN Blueprints และการดำเนินแผนแม่บทการเชื่อมโยงอาเซียนผ่านความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐ เพื่อสนับสนุนการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน นอกจากนี้ ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญในการผลักดันให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและสนับสนุนประเด็นที่เกี่ยวข้อง เช่นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียม และความยุติธรรม รวมทั้งการเข้าถึงระบบสาธารณสุขและการศึกษา

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับรองแถลงการณ์เนปิดอว์เกี่ยวกับการมุ่งสู่ประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 และรับทราบแถลงการณ์รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเกี่ยวกับความคืบหน้าของสถานการณ์ทะเลจีนใต้ นอกจากนี้ ผู้นำประเทศอาเซียนได้พบปะกับผู้แทนรัฐสภาอาเซียนและผู้แทนเยาวชนอาเซียน เพื่อแสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้อาเซียนเป็นองค์กรที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง


อ้างอิงข้อมูลและภาพถ่ายจาก : www.mfa.go.th