การเมืองและเศรษฐกิจ

กฎระเบียบว่าด้วยระบบอนุญาโตตุลาการในเขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้

28 Apr 2014   Views 50399

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ พร้อมด้วยกงสุลเศรษฐกิจ และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าว “กฎระเบียบว่าด้วยระบบอนุญาโตตุลาการในเขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้” ณ โรงแรม Westin ตามคำเชิญของคณะกรรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งชาติจีน (China Council for the Promotion of International Trade : CCPIT) สาขานครเซี่ยงไฮ้


งานแถลงข่าวดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างยิ่ง มีหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมจำนวนมาก อาทิ สถานกงสุลใหญ่ต่างชาติ 45 แห่งในเซี่ยงไฮ้ องค์กรเศรษฐกิจและสมาคมการค้าต่างชาติ 41 แห่งในเซี่ยงไฮ้ สำนักงานทนายความชื่อดังระดับประเทศ 60 แห่ง สำนักงานตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายของต่างประเทศในเซี่ยงไฮ้ 40 แห่ง ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทางการเซี่ยงไฮ้ และสื่อมวลชนหลายแขนง เป็นต้น โดยมี นายถู กวางเส้า(屠光绍)รองนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งได้แสดงทัศนะว่ากฎระเบียบดังกล่าวถือเป็นกลไกช่วยแก้ไขข้อพิพาทให้แก่ คู่กรณีทั้งในจีนและต่างประเทศ ซึ่งมีรูปแบบการแก้ไขในหลากหลายมิติ พร้อมทั้งมีส่วนช่วยเสริมสร้างให้เขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้มีสภาพแวดล้อมการลง ทุนทำธุรกิจที่เป็นสากลด้วยระบบกฎหมายที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

กฎระเบียบว่าด้วยระบบอนุญาโตตุลาการฯ ประกอบด้วย 10 บท รวม 85 มาตรา จัดทำโดยคณะกรรมการอนุญาโตตุลาการเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศนคร เซี่ยงไฮ้ (Shanghai International Economic and Trade Arbitration Commission : SHIAC) ซึ่งยึดตามแนวคิด “กล้าดำเนินการ กล้าทดลอง กล้าปฏิรูป” ที่จะก่อสร้างเขตการค้าเสรีของประธานาธิบดีสี จินผิง(习近平)พร้อมทั้งศึกษาอ้างอิงจากกฎระเบียบว่าด้วยระบบอนุญาโตตุลาการของ องค์กรสหประชาชาติ ประเทศสิงคโปร์ และฮ่องกง เป็นต้น โดยจะเริ่มใช้กฎระเบียบดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป

นับตั้งแต่จีนก่อตั้งเขตการค้าเสรีเซี่ยงไฮ้อย่าง เป็นทางการเมื่อเดือนกันยายน 2556 เป็นต้นมา SHIAC เป็นหน่วยงานลำดับแรกๆ ของนครเซี่ยงไฮ้ที่ได้เข้าไปดำเนินงานในเขตการค้าเสรีฯ โดยได้ก่อตั้งสำนักงานอนุญาโตตุลาการขึ้นเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556 เพื่อเป็นหน่วยงานเตรียมรับปัญหาข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนทำธุรกิจ ตลอดจนทำการศึกษาวิจัย เพื่อกำหนดกฎระเบียบว่าด้วยระบบอนุญาโตตุลาการที่มีความสอดคล้องกับระบบอนุญาโตตุลาการของสากล ซึ่งได้จัดทำเสร็จสิ้นพร้อมมีงานแถลงข่าวในวันที่ 8 เมษายนที่ผ่านมาอ้างอิงข้อมูลและรูปภาพจาก : www.thaibiz.net