การเมืองและเศรษฐกิจ

การประชุมระหว่างเอกอัครราชทูตกับกงสุลใหญ่ในจีน

29 Aug 2016   Views 7301 การประชุมระหว่างเอกอัครราชทูตกับกงสุลใหญ่ในจีน

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559 นายธีรกุล นิยม เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้เป็นประธานการประชุมระหว่างเอกอัครราชทูตกับกงสุลใหญ่ในจีนทั้ง 9 แห่ง ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานอย่างบูรณาการระหว่างสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง และสถานกงสุลใหญ่ของไทยที่นครกว่างโจว นครเซี่ยงไฮ้ นครคุนหมิง นครเฉิงตู นครซีอาน นครหนานหนิง เมืองฮ่องกง เมืองเซี่ยเหมิน และเมืองชิงต่าว


ที่ประชุมได้หารือแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทย - จีน ในด้านต่าง ๆ อาทิ เศรษฐกิจการค้า การลงทุน สาธารณสุข วัฒนธรรม การศึกษา ฯลฯ โดยให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบัน นอกจากนี้ ที่ประชุมยังให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบัน นักวิชาการ และการเชื่อมโยงระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ รวมทั้งการดูแลและคุ้มครองผลประโยชน์ของคนไทยในจีน ตลอดจนการประสานงานในเชิงบูรณาการระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับสถานกงสุลใหญ่ทั้ง 9 แห่งด้วยTags:   China, จีน