การเมืองและเศรษฐกิจ

กรมเอเชียตะวันออกนำคณะหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องสำรวจความเป็นไปได้ของการเดินเรือตามแนวชายฝั่งทะเล (coastal shipping) เพื่อส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวระหว่างไทย – กัมพูชา – เวียดนาม

29 Aug 2016   Views 4271 กรมเอเชียตะวันออกนำคณะหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้องสำรวจความเป็นไปได้ของการเดินเรือตามแนวชายฝั่งทะเล (coastal shipping) เพื่อส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวระหว่างไทย – กัมพูชา – เวียดนาม

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม – 2 กันยายน 2559 กรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศได้จัดคณะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินทางไปศึกษาความเป็นไปได้ของการเดินเรือตามแนวชายฝั่งทะเล (coastal shipping) เพื่อส่งเสริมการค้าและการท่องเที่ยวระหว่างไทย – กัมพูชา – เวียดนาม

โดยมีนางอุรีรัชต์ รัตนพฤกษ์ กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ และนายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นหัวหน้าคณะผู้แทน คณะได้พบหารือกับผู้บริหารท่าเรือต่าง ๆ ตามแนวชายฝั่งภาคตะวันออกของไทย – กัมพูชา – ภาคใต้ของเวียดนาม ได้แก่ ท่าเรือ ส.กฤตรวัน จ. ตราด ท่าเรือ Sihanoukville Autonomous Port จ. พระสีหนุ กัมพูชา ท่าเรือออกญามง รึทธี กัมพูชา ท่าเรืออันเท้ย (An Thoi) และท่าเรือเยืองดง (Duong Dong) เกาะฟูก๊วก จ. เกียนยาง เวียดนาม เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพด้านการค้าและการท่องเที่ยวตามแนวชายฝั่งทะเล เพื่อใช้ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง 2 ประเทศต่อไป