การเมืองและเศรษฐกิจ

สปป.ลาว กำหนดจัดเก็บภาษีอากรมูลค่าเพิ่มสินค้าติดตัวผู้โดยสารเดินทางเข้าประเทศที่มีมูลค่าเกิน ๕๐ ดอลลาร์สหรัฐ

20 Oct 2016   Views 3698 สปป.ลาว กำหนดจัดเก็บภาษีอากรมูลค่าเพิ่มสินค้าติดตัวผู้โดยสารเดินทางเข้าประเทศที่มีมูลค่าเกิน ๕๐ ดอลลาร์สหรัฐ

เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ นายบุนปะเสิด สีกุนละบุด รักษาการอธิบดีกรมภาษี กระทรวงการเงิน สปป. ลาว  ได้แถลงข่าวว่า ในเดือนพฤศจิกายนนี้ ทางการ สปป. ลาว จะเริ่มเก็บ “ภาษีอากรมูลค่าเพิ่ม” กับผู้นำเข้าสินค้าและเครื่องใช้ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๑ (หนองคาย-เวียงจันทน์) ก่อนจะขยายการจัดเก็บ ณ จุดผ่านแดนอื่นๆ และท่าอากาศยานสากลต่อไป

“ภาษีอากรมูลค่าเพิ่ม” นี้ มีลักษณะเป็นภาษีนำเข้า ครอบคลุมเครื่องใช้ทั้งใหม่และเก่าที่ติดตัวมากับผู้โดยสารเข้า สปป. ลาวที่เป็นพลเมืองลาว คนต่างด้าว คนต่างประเทศที่อาศัยใน สปป. ลาว ผ่านด่านชายแดนและด่านท่าอากาศยานนานาชาติในอัตรา ร้อยละ ๑๐ ของสินค้าที่นำติดตัว  ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดของกระทรวงการเงิน สปป. ลาว ฉบับเลขที่ ๒๘๓๔/กง ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่กำหนดให้ผู้โดยสารที่เดินทางเข้า-ออก สปป. ลาวไม่เป็นประจำ  (ไม่เกิน ๒ ครั้งต่อเดือน) จะได้รับการยกเว้นการเก็บภาษีสินค้าติดตัวที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕๐ ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ ๑,๕๐๐ บาท)  และเรียกเก็บร้อยละ ๑๐ ของมูลค่าที่เกิน ๕๐ ดอลลาร์สหรัฐ  กรณีที่ผู้โดยสารมีใบเสร็จรับเงินของสินค้าไม่ครบถ้วน ใบเสร็จรับเงินไม่ชัดเจน หรือไม่มีใบเสร็จรับเงิน เจ้าหน้าที่ภาษีมีสิทธิประเมินมูลค่าสินค้าตามที่เห็นเหมาะสม  สำหรับผู้โดยสารที่เดินทางเข้า-ออก สปป. ลาวเป็นประจำจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับสินค้าติดตัวผู้โดยสารในมูลค่า ๕๐ ดอลลาร์สหรัฐ โดยจะต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มตามมูลค่าจริงของสินค้านำเข้า

มาตรการทางภาษีนี้ น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามปฏิรูปการจัดเก็บภาษีเพื่อเพิ่มรายได้เข้าประเทศ สนับสนุนการใช้สินค้าที่ลาวผลิตเอง และช่วยควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารกลาง อนึ่ง แม้ภาคธุรกิจจะแสดงความเห็นสนับสนุนการจัดเก็บภาษีดังกล่าว แต่ที่ผ่านมา ก็มีการวิจารณ์ในวงกว้างเกี่ยวกับความไม่ชัดเจนของมาตรการ โดยเฉพาะการให้เจ้าหน้าที่ภาษีมีสิทธิประเมินมูลค่าสินค้าเองตามที่เห็นเหมาะสมในกรณีที่มีใบเสร็จรับเงินไม่ครบถ้วน และมีการเรียกร้องให้กระบวนการจัดเก็บมีความรวดเร็ว โปร่งใส และผ่อนผันแก่การนำเข้าสินค้าเพื่อใช้ส่วนบุคคล

สำหรับผลกระทบที่อาจมีต่อไทยเมื่อมีการบังคับใช้ข้อกำหนดดังกล่าว ได้แก่ นักท่องเที่ยวไทยที่อาจถูกเก็บภาษีสินค้าจากสิ่งของที่นำติดตัว การต้องกรอกใบสำแดงมูลค่าสินค้า และระยะเวลาในการผ่านด่านศุลกากรที่อาจนานขึ้น และอาจทำให้สินค้าไทยใน สปป. ลาวมีราคาสูงขึ้น แต่ไม่น่าจะกระทบการบริโภคสินค้าไทยของคนลาว  มากนัก เนื่องจากสินค้าไทยเป็นที่นิยมและสินค้าที่ผลิตในฝั่งลาวยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนลาวได้