การเมืองและเศรษฐกิจ

จับตาทิศทางการเติบโตของเขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่ นครเฉิงตู

16 Nov 2016   Views 11430

ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครเฉิงตู

เขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่เป็นเขตเศรษฐกิจสำคัญตามยุทธศาสตร์ในการพัฒนามณฑลเสฉวนให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนทางภาคตะวันตก ศูนย์กลางทางด้านวิทยาศาสตร์ เขตพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตที่ทันสมัย ศูนย์รวมธุรกิจบริการระดับไฮเอนด์ และเป็นเมืองทันสมัยเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของมณฑลเสฉวนและมณฑลข้างเคียงในอนาคต


ภาพแสดงโมเดล “เขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่”
ที่มา : http://cbgc.scol.com.cn/sz/city/cd1/201602/t20160225_24330.html

“เขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่”(天府新区)เป็นเขตเศรษฐกิจรูปแบบใหม่เช่นเดียวกับ “เขตเศรษฐกิจผู่ตง มหานครเซี่ยงไฮ้” “เขตเศรษฐกิจปินไห่ มหานครเทียนจิน” และ “เขตเศรษฐกิจเหลียงเจียง มหานครฉงชิ่ง”


ภาพแสดงพื้นที่ “เขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่”ครอบคลุม 3 เมือง
ที่มา : หนังสือ Tian Fu New Area หน้าที่ 6

“เขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่”(天府新区)ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของนครเฉิงตู มณฑลเสฉวน มีพื้นที่ 1,578 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 3 เมือง (นครเฉิงตู เมืองเหมยซาน และเมืองจือหยาง) 7 เขต (เขตเกาซิน เขตซวงหลิว เขตหลงฉวนอี้ เขตซินจิน เขตเผิงซาน เขตเจี่ยนหยาน และเขตเหรินโส้ว) และ 37 ตำบล มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 546 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 2.05 ล้านคน

หลายปีที่ผ่านมา รัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่เป็นอย่างมาก และตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนายกระดับให้เขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่เติบโตในทุก ๆ ด้านโดยเฉพาะ 6 เป้าหมายหลัก ดังนี้
       1. พัฒนาให้เป็นเขตเศรษฐกิจพื้นที่ตอนในของจีนที่สามารถเชื่อมจีนกับทวีปยุโรปและเอเชีย
       2. สร้าง “แนวเขตเศรษฐกิจเส้นทางสายไหม” เพื่อส่งเสริมเขตพื้นที่ด้านตะวันตกของจีนให้เป็นที่ยอมรับและมีศักยภาพรองรับการค้าระหว่างประเทศได้
       3. พัฒนาให้เป็นเมืองรูปแบบใหม่โดยบูรณาการพัฒนาเมืองและชนบทให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
       4. เป็นยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีนตอนใน 
       5. เป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยพัฒนาระบบเศรษฐกิจให้สมบูรณ์
       6. เป็นพื้นที่สาธิตเพื่อการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การวางรูปแบบการพัฒนาเขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่ รัฐบาลได้กำหนดรูปแบบ One Road Two Wings, A city of six areas (一带两翼、一城六区) มาใช้ในการพัฒนา ซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วนสำคัญ ได้แก่
       1. One Road (一带) คือ บริเวณแกนกลางถึงตอนใต้และทางด้านตะวันออกไปจรดเขาหลงเฉวียน จะพัฒนาให้เป็นธุรกิจระดับไฮเอนด์ เช่น การให้บริการธุรกิจการเงิน การวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ เป็นต้น
       2. Two Wings (两翼) คือ พื้นที่ด้านตะวันออกและตะวันตก จะพัฒนาให้เป็นเขตพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ และเขตอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับสูงและเป็นพื้นที่พื้นฐานสำหรับอุตสาหกรรมสมัยใหม่
       3. One City (一城) คือ เขตเมืองใหม่เทียนฝู่ จะพัฒนาให้เป็นพื้นที่ให้บริการครบวงจรแก่นักลงทุน โดยมีศูนย์พัฒนาธุรกิจ สำนักงานใหญ่ และการบริหารจัดการระดับไฮเอนด์ในทุก ๆ ด้าน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังพัฒนาให้เป็นฐานการผลิตที่สำคัญและเป็นศูนย์กลางให้บริการด้านที่อยู่อาศัย เพื่อส่งเสริมให้เป็นเมืองที่มีการให้บริการแบบครบวงจรและสมบูรณ์แบบที่สุด
       4. Six Areas (六区) คือ เขตเมืองใหม่เทียนฝู่ที่แบ่งเขตการพัฒนาอุตสาหกรรมออกเป็น 6 เขต ได้แก่
              1) เขตอุตสาหกรรมกลยุทธ์นครเฉิงตูและเมืองเหม่ยซาน
              2) เขตอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอากาศยานขั้นสูง
              3) เขตอุตสาหกรรมการผลิตสมัยใหม่หลงฉวน
              4) เขตอุตสาหกรรมส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
              5) เขตวิทยาศาตร์และเทคโลยีเชิงเกษตรสมัยใหม่ทางตอนใต้
              6) เขตอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนานาชาติเหลียงหูอีซาน (Two-Lake & One-Mountain)

ปัจจุบัน เขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่ได้รับการพัฒนาตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะที่ 1  (ปี พ.ศ. 2554 – 2558) เกือบสมบูรณ์แล้ว ในระยะแรกนี้เป็นช่วงการวางรากฐานโครงสร้างขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตที่ทันสมัยและธุรกิจบริการไฮเอนด์

ภาพแสดงการวางรูปแบบการพัฒนาเขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่

ที่มา : http://news.focus.cn/cd/2014-10-11/5620356.html


ภายในเขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่ มีการสร้างศูนย์แสดงสินค้านานาชาติด้านทิศตะวันตกของนครเฉิงตู ซึ่งจะมีพื้นที่ทั้งหมด 1,200 หมู่ (มาตรวัดพื้นที่ของจีน) หรือ 799,200 ตารางเมตร ศูนย์แสดงสินค้าแห่งนี้แบ่งพื้นที่การก่อสร้างเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรกเป็นการก่อสร้างบนพื้นที่ทางด้านใต้ ซึ่งเป็นส่วนของศูนย์แสดงนิทรรศการสินค้ามีพื้นที่ใช้สอย 570,000 ตารางเมตร คาดว่าจะสามารถเปิดบริการได้ในปี พ.ศ. 2559 ช่วงที่ 2 เป็นการก่อสร้างบนพื้นที่ทางตอนเหนือ มีพื้นที่ใช้สอย 280,000 ตารางเมตร ประกอบไปด้วยศูนย์ประชุมและสัมมนานานาชาติ ศูนย์ธุรกิจการค้า สำนักงานวางแผนมณฑลเสฉวน และธุรกิจโรงแรมซึ่งมีโรงแรมระดับ 4 - 5 ดาวหลายแห่ง คาดว่าพื้นที่บริเวณช่วงที่ 2 นี้ จะสามารถเปิดให้บริการได้ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560

ปัจจุบัน ศูนย์แสดงสินค้าฯ ได้สร้างเสร็จประมาณ 80% เหลือเพียงการตกแต่งภายในและติดตั้งระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ และรัฐบาลอยู่ระหว่างการวางแผนสร้างรถไฟใต้ดินเพิ่มขึ้น 5 สาย รถโดยสารเส้นทางพิเศษและรถโดยสารทั่วไป เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการคมนาคมขนส่งในการเดินทางไปที่ศูนย์แสดงสินค้า

“ศูนย์ฝึกอบรมบ่มเพาะวิสาหกิจรายใหม่” ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 7,000 ตารางเมตร เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่ที่ทำหน้าที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้แก่กลุ่มนักคิด ให้คำปรึกษาและบริการเกี่ยวกับข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การเงิน การลงทุน ในการจัดตั้งบริษัทให้แก่ธุรกิจผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อย ทั้งนี้ จากการให้บริการของศูนย์ ปัจจุบันมีองค์กรที่ให้บริการด้านนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่ตั้งในเขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่แล้ว ได้แก่
       1. Wuhan Optics Valley Start-up Café
       2. Shenzhen Qianhai Stock Exchange Center Chengdu Office
       3. Shanghai Business Start-up College Suhehai.com

นอกจากนั้น บริษัท “Sichuan Qianxing Zhonglian Technology” เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของความสำเร็จของศูนย์ฝึกอบรมฯ ที่สามารถช่วยพัฒนาและบ่มเพาะให้กลายเป็นบริษัทเครือข่ายโทรศัพท์ที่ใหญ่เป็นอับดับ 2 ของประเทศ ภายในระยะเวลา 1 ปีและวางแผนไว้ว่าภายในระยะเวลา 3 ปี จะเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ในประเทศ


ภาพแสดง คณะกงสุลจากประเทศต่าง ๆ ประชุมร่วมกับผู้บริหารของเขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่
ที่มา : http://www.sc.xinhuanet.com/content/2016-02/26/c_1118167991.htm

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 รัฐบาลมณฑลเสฉวนได้เชิญคณะกงสุลจากประเทศต่าง ๆ รวม 16 ประเทศ ที่ประจำอยู่ ณ นครเฉิงตู รวมถึงผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงในนครเฉิงตู นครฉงชิ่งและนครคุนหมิง เดินทางไปศึกษาและเยี่ยมชมความคืบหน้าในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่ ทำให้ผู้แทนจากนานาประเทศรับทราบความคืบหน้าของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจฯ และกระตุ้นให้เกิดความมั่นใจในการสร้างความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และการจัดตั้งธุรกิจของแต่ละประเทศในเขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่

ในการเดินทางมาศึกษาสำรวจในครั้งนี้คณะกงสุลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของแต่ละประเทศ ได้ให้ความสนใจและเล็งเห็นถึงศักยภาพของเขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาให้เป็นเขตเศรษฐกิจระดับประเทศ เนื่องจากมีความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ

อนึ่ง ระหว่างการประชุมหารือ ผู้แทนของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู (นางสาวภาวีวรรณ นรพัลลภ รองกงสุลใหญ่ฯ) ได้แสดงข้อคิดเห็นว่า การที่มีโอกาสมาศึกษาและเยี่ยมชมเขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฟู่ในครั้งนี้ทำให้เห็นถึงพัฒนาการของเขตเศรษฐกิจฯ ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีศักยภาพ โดยเฉพาะการผลักดันยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับจุดเด่นของพื้นที่ การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจในลักษณะนี้เป็นโอกาสอันดีสำหรับนักลงทุนจากต่างประเทศ รวมทั้งไทยที่จะพิจารณาเข้ามาร่วมลงทุนในสาขาที่มีศักยภาพ โดยธุรกิจและบริการที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนไทย ได้แก่ ด้านบริการ ธุรกิจโรงแรมหรือการบริหารจัดการเกี่ยวกับโรงแรม โรงพยาบาลระดับไฮเอนด์

อาจกล่าวได้ว่า เขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่ จะเป็นจักรกลสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของมณฑลเสฉวน รวมทั้งพัฒนาเศรษฐกิจในภาคตะวันตกของจีนในภาพรวม โดยปรับรูปแบบจากอุตสาหกรรมการผลิตแบบดั้งเดิมไปสู่นวัตกรรมและการผลิตที่ทันสมัย ตลอดจนส่งเสริมการลงทุนในภาคบริการให้มีสัดส่วนของ GDP มากขึ้นตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลกลางจีน

แหล่งข้อมูล : การเข้าร่วมการศึกษาและสำรวจความคืบหน้าในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจใหม่เทียนฝู่ นครเฉิงตู เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 และหนังสือ Tian Fu New Area