การเมืองและเศรษฐกิจ

เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง สำรวจพื้นที่ชายแดนไทย – เมียนมา ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก

21 Jun 2017   Views 4059 เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง สำรวจพื้นที่ชายแดนไทย – เมียนมา ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก

          ระหว่างวันที่ 11 – 15 มิถุนายน 2560 นายจักร บุญ-หลง เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้นำคณะผู้แทนฝ่ายไทย ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ทีมประเทศไทย และกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางสำรวจพื้นที่ชายแดนไทย – เมียนมา ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก (East West Economic Corridor – EWEC) หรือทางหลวงสายเอเชีย ผ่าน อ.แม่สอด จ.ตากในฝั่งไทย และเมืองเมียวดี เมืองพะอัน และเมืองเมาะลำไยในฝั่งเมียนมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรเก็บข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายในพื้นที่สำหรับนำไปวางแผนการพัฒนาพื้นที่ชายแดนระหว่างไทยกับเมียนมาร่วมกันต่อไป
          เอกอัครราชทูตฯ และคณะ ได้มีโอกาสพบหารือกับนายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นางนาน ขิ่น ต่วย มิ้นต์ มุขมนตรีรัฐกะเหรี่ยง และ น.พ.เอ ซาน มุขมนตรีรัฐมอญ ตลอดจนหน่วยงานราชการและภาคเอกชนของทั้งสองประเทศ โดยแต่ละฝ่ายได้มีการหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสาขาความร่วมมือที่มีศักยภาพ ทั้งในด้านการส่งเสริมการค้าและการลงทุน ความเชื่อมโยงด้านการคมนาคม การพัฒนาพื้นที่ชายแดน รวมทั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ทั้งนี้ การสำรวจพื้นที่ในครั้งนี้ของเอกอัครราชทูตฯ และคณะ ให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่าง อ.แม่สอดกับเมืองเมียวดี ตลอดจนพื้นที่ชั้นในของเมียนมาตามแนว EWEC
          ระหว่างการเดินทาง เอกอัครราชทูตฯ และคณะ ยังได้ตรวจสอบและติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา ข้ามแม่น้ำเมย แห่งที่ 2 ซึ่งได้เป็นโครงการความช่วยเหลือแบบให้เปล่าของรัฐบาลไทย โดยเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ในปี 2563 สะพานแห่งนี้จะช่วยลดความแออัดของการจราจรผ่านจุดผ่านแดนถาวร อ.แม่สอด – เมืองเมียวดี ได้เป็นอย่างดี ซึ่งก็จะส่งผลให้เกิดการขยายตัวของการค้าและการลงทุนข้ามแดนตามแนว EWEC ตลอดจนการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนระหว่างสองประเทศที่เพิ่มพูนมากขึ้นต่อไป
          รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับโครงการพัฒนาต่าง ๆ กับการเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งเมียนมา เพื่อผลักดันให้พื้นที่ชายแดนเป็นอาณาบริเวณแห่งการพัฒนาร่วมกัน และโดยคำนึงถึงเป้าหมายดังกล่าว รัฐบาลไทยได้ดำเนินโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาและการส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมหลายต่อหลายโครงการร่วมกับรัฐบาลเมียนมา ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนของทั้งสองประเทศ และนำพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ไทยและเมียนมาสืบต่อไป Tags:   Myanmar