การเมืองและเศรษฐกิจ

สถานเอกอัครราชทูตสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสกาหอการค้าต่างประเทศในเมียนมา

11 Jul 2017   Views 8498 สถานเอกอัครราชทูตสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสกาหอการค้าต่างประเทศในเมียนมา

          เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2560 นายจักร บุญ-หลง เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้เป็นประธานเปิดการประชุม Chamber Connect ครั้งที่ 1 ของสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา (Thai Business Association of Myanmar – TBAM) ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และหารือเกี่ยวกับสาขาความร่วมมือที่ TBAM จะมีกับสภาหอการค้าต่างประเทศในเมียนมาได้ โดยมีผู้แทนจากสภาหอการค้า 4 แห่ง เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ สภาหอการค้าอังกฤษในเมียนมา (British Chamber of Commerce Myanmar) สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมฝรั่งเศส-เมียนมา (French Myanmar Chamber of Commerce & Industry) สภาหอการค้าสหภาพยุโรปในเมียนมา (European Chamber of Commerce in Myanmar) และสภาหอการค้าอเมริกันในเมียนมา (The American Chamber of Commerce Myanmar)
     ในคำกล่าวเปิดการประชุม เอกอัครราชทูตฯ ได้ให้ความสำคัญกับความร่วมมือระหว่างสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมากับสภาหอการค้าต่างประเทศในเมียนมา เพื่อเกื้อกูลกันในด้านองค์ความรู้ และการพัฒนาศักยภาพของนักลงทุนต่างชาติใน       เมียนมา รวมทั้งสร้างความเชื่อมโยงในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของเมียนมาและประเทศต่าง ๆ ร่วมกัน ไทยเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกับเมียนมา และได้พัฒนาความเชื่อมโยงกับเมียนมาในมิติต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ไทยจึงเป็นหุ้นส่วนที่สำคัญในการเติมเต็มห่วงโซอุปทานของประเทศที่ประสงค์จะลงทุนในเมียนมา และยังมีประสบการณ์ในสาขาลงทุนที่รัฐบาลเมียนมาสนับสนุนด้วย เช่น การก่อสร้าง โลจิสติกส์ การท่องเที่ยว และพลังงาน  
    การประชุม Chamber Connect ครั้งที่ 1 เป็นการริเริ่มที่ดีในการสร้างเวทีแห่งความร่วมมือระหว่างสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา และหอการค้าต่างชาติในประเทศเมียนมา เพื่อเติมเต็มศักยภาพซึ่งกันและกันในการส่งเสริมการลงทุนและการดำเนินธุรกิจของแต่ละประเทศ โดยที่ประชุมได้เห็นชอบให้หอการค้าแต่ละแห่งผลัดกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งต่อไป ต่อด้วยงาน networking ทุก 3 เดือน โดย TBAM รับจะเป็นเจ้าภาพในงานครั้งต่อไป ทั้งนี้ หลังจากการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว  สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดงานเลี้ยงรับรองแก่ผู้เข้าร่วม เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดี และ ความร่วมมือระหว่างนักธุรกิจไทยกับนักธุรกิจต่างชาติในประเทศเมียนมาต่อไป