การเมืองและเศรษฐกิจ

เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ส่งเสริมให้สินค้าไทยเข้าสู่ตลาดออนไลน์ของเมียนมา

03 Aug 2017   Views 5396 เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ส่งเสริมให้สินค้าไทยเข้าสู่ตลาดออนไลน์ของเมียนมา

             เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ได้กล่าวเปิดงาน Morning Talk ครั้งที่ 8 ของสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา (Thai Business Association of Myanmar – TBAM)ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ภายใต้หัวข้อ “Driving Internet & e-Commerce Opportunities” โดยมีนายภาสกร หงษ์หยก ผู้จัดการทั่วไป บริษัท Myanmar Information Highway บรรยายเรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้านอินเทอร์เน็ตของเมียนมา นาย Sumit Jasoria ผู้จัดการเว็บไซต์ shop.com เมียนมา บรรยายเรื่องธุรกิจ e-commerce ในเมียนมา และนางสาวสิริพร นิมทิภารัต กรรมการผู้จัดการบริษัท True Money Myanmar บรรยายเรื่องการชำระเงินผ่านระบบดิจิตอล ทั้งนี้ มีสมาชิก TBAM เข้าร่วม 50 คน
             เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวเปิดงาน โดยเน้นเรื่องการส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยด้านอินเทอร์เน็ต สนับสนุนให้ชาวเมียนมาเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้มากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตในปัจจุบัน โดยในส่วนของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เปิดหน้า  Facebook เมื่อเดือนกรกฎาคม 2560 เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารกับสาธารณชนทั่วไปในวงกว้างมากขึ้น โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงโอกาสในการส่งเสริมสินค้าไทยออนไลน์ อาทิ ผ่านเว็บไซต์ shop.com ของเมียนมา ซึ่งไทยมีศักยภาพที่จะขายสินค้าได้หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขภาพ ความสวยความงาม หรือของใช้ในบ้าน ทั้งนี้ นอกจากการเติบโตของธุรกิจ e-commerce ในเมียนมาแล้ว ยังมีการเติบโตของการให้บริการทางการเงินในระบบดิจิตอลด้วย ทำให้การลงทุนด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีสำหรับระบบการเงินแบบดิจิตอลเป็นอีกสาขาหนึ่งที่น่าสนใจ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนเมียนมา 
              วิทยากรได้กล่าวถึงความสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานด้านอินเทอร์เน็ตภายในประเทศที่เป็นปัจจัยผลักดันการมีกลไกตลาดระหว่างประเทศที่มีศักยภาพ โดยมีกระบวนการภายใน เช่น การขอใบอนุญาตวางระบบสายไฟ การต่อสายไฟเพื่อส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้แก่ลูกค้า ความเสถียรของระบบไฟฟ้า กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และภาษี e-commerce ที่ผู้ประกอบการต้องต้องคำนึงถึงด้วย ทั้งนี้ e-commerce เป็นธุรกิจที่กำลังเติบโตในเมียนมา มี shop.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ขายของออนไลน์แห่งแรกของเมียนมาที่มีระบบการขนส่งสินค้าของตนเอง มีการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก และไม่ทำธุรกิจกับผู้ขายที่ขายสินค้าปลอมแปลง เน้นการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจของคุณภาพสินค้า และการชำระเงิน ตลอดจนยินดีที่จะร่วมมือกับบริษัทไทยในการขายสินค้าไทยออนไลน์ ทั้งนี้ บริษัท True Money ของไทยก็ได้เข้าสู่ตลาดเมียนมาแล้ว และได้วางระบบการชำระเงินผ่านระบบดิจิตอล ปัจจุบันมีตัวแทน 10,000 รายทั่วเมียนมา
             สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้สนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมธุรกิจของเมียนมา และโอกาสด้านธุรกิจให้นักธุรกิจไทยได้ทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันใกล้ชิดด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับเมียนมา และผลประโยชน์ร่วมของทั้งสองประเทศในภาพรวม