การเมืองและเศรษฐกิจ

เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ส่งเสริมการแบ่งปันองค์ความรู้ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม

18 Sep 2017   Views 2454 เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ส่งเสริมการแบ่งปันองค์ความรู้ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม

             เมื่อวันที่ 18 – 23 สิงหาคม 2560 นายขิ่น หม่อง โช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมของเมียนมาได้เยือนไทยโดยเป็นแขกรับเชิญของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง เพื่อศึกษาดูงานด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งเป็นประเด็นที่ประชาชนเมียนมา และรัฐบาลเมียนมาให้ความสำคัญอย่างมาก และสถานเอกอัครราชทูตฯ เห็นว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทยสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีได้ จึงได้ประสานงานกับหน่วยงานไทยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมกำหนดการทัศนศึกษาให้แก่คณะของรัฐมนตรีฯ รวมทั้งเปิดโอกาสให้รัฐมนตรีฯ ได้พุดคุยกับภาคเอกชนไทยเกี่ยวกับโอกาสลงทุนกับรัฐวิสาหกิจเมียนมาภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมเมียนมาด้วย 
      คณะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ศึกษาดูงานเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมในหลากหลายมิติ ประกอบด้วย (1) มิติพลังงาน โดยศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาสายไฟฟ้าจากบริษัท Phelps Dodge International (Thailand) และการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์จากกลุ่มบางจาก (2) มิติการพัฒนาโดยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยศึกษาวิธีการบริหารโรงงานปูนซีเมนต์โดยลดมลพิษ และการทำเหมืองแร่โดยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากกลุ่ม SCG รวมทั้งศึกษาการจัดการกากอุตสาหกรรมผ่านการเผาทำลาย การบำบัด และการฝังกลบ (landfill) ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู นิคมอุตสาหกรรมเหมราช และนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ตามลำดับ (3) มิติการส่งเสริมอุตสาหกรรมและนัวตกรรมตามรายสาขา โดยศึกษาการดำเนินงานและรับฟังประสบการณ์ของสถานบันยานยนต์ รวมทั้งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมของไทย โดยฝ่ายไทยและฝ่ายเมียนมาต่างสนใจที่จะพัฒนาความร่วมมือระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมของทั้งสองฝ่ายด้วยการจัดทำบันทึกความเข้าใจเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมและการพัฒนา SME
             นอกจากนี้ รัฐมนตรีขิ่น หม่อง โช ยังได้มีโอกาสพบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมของไทยในการประชุมทวิภาคี และพบหารือกับภาคเอกชนไทยในงาน Dinner Talk “เปิดใจรัฐมนตรีอุตสาหกรรมเมียนมา” ซึ่งจัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยรัฐมนตรีขิ่น หม่อง โช ได้กล่าวถึงนโยบายของรัฐบาลเมียนมาในการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยการสนับสนุนการร่วมทุนระหว่างรัฐวิสาหกิจกับภาคเอกชนเมียนมา และภาคเอกชนต่างประเทศ โดยมีรัฐวิสาหกิจ 54 รายที่พร้อมร่วมทุนกับภาคเอกชนในหลายสาขา อาทิ เหล็ก สิ่งทอ เภสัชกรรม แก้ว ซีเมนต์ กระดาษ และเครื่องสำอาง ทั้งนี้ ฝ่ายเมียนมายินดีรับคณะผู้แทนไทยที่ประสงค์ไปเยี่ยมชมรัฐวิสาหกิจดังกล่าว และสนใจที่จะรับความช่วยเหลือจากไทยด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อจะได้บริหารและดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
             ที่ผ่านมา สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้สนับสนุนการแบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานไทยกับหน่วยงานเมียนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทั้งสองประเทศเจริญเติบโตและก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กันด้านเศรษฐกิจ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลไทยที่มองว่า ความมั่งคงและมั่งคั่งของประเทศเพื่อนบ้าน คือความมั่งคงและความมั่นคั่งของไทยเช่นกันTags:   Myanmar