การเมืองและเศรษฐกิจ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ร่วมกับสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา จัดงานสัมมนาด้านเศรษฐกิจ “Myanmar Insight 2017”

03 Oct 2017   Views 7862 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ร่วมกับสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา จัดงานสัมมนาด้านเศรษฐกิจ “Myanmar Insight 2017”

              เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง โดยความร่วมมือกับสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา (TBAM) ได้ร่วมจัดงานสัมมนาด้านเศรษฐกิจ "Myanmar Insight 2017" ที่โรงแรม Sofitel Sukhumvit เพื่อเป็นเวทีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและกฎหมายด้านเศรษฐกิจของเมียนมาที่เป็นทันสมัย รวมทั้งโอกาสการค้าการลงทุน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนไทยที่ประสบความสำเร็จด้านธุรกิจในเมียนมา ตลอดจนการสนับสนุนจากภาครัฐและสมาคมนักธุรกิจไทยฯ แก่นักธุรกิจไทยที่สนใจจะลงทุนในเมียนมา โดยมีผู้เข้าร่วมราว 500 คน 
               นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้กล่าวเปิดงาน และชี้แนวโน้มทิศทางการกระชับความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างไทยกับเมียนมาโดยเฉพาะมิติด้านเศรษฐกิจ โดยอาศัยจุดแข็งจากความเชื่อมโยง (connectivity) ระหว่างไทยกับเมียนมา ขณะที่ผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลเมียนมาให้เกียรติมาร่วมเป็นวิทยากร ได้แก่ นาย  อ่อง ทุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  นายเซ็ต อ่อง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวางแผนและการคลัง นายอ่อง นาย อู เลขาธิการคณะกรรมการ การลงทุนแห่งเมียนมา และนายมิ้นต์ อู รองอธิบดีกระทรวงไฟฟ้าและพลังงาน รวมทั้งนายโม จ่อ คณะกรรมการ สัมพันธ์สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมเมียนมา เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิรูปเศรษฐกิจและการปรับปรุงกฎหมายการลงทุนล่าสุดของเมียนมา เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุน 
              งานสัมมนาฯ ได้รับการตอบรับที่ดี เนื่องจากนักลงทุนไทยได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในเมียนมาอย่างครอบคลุมทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนของไทยและเมียนมาในบรรยากาศที่เป็นกันเองTags:   Myanmar