การเมืองและเศรษฐกิจ

เวียดนาม : ศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

22 Apr 2020   Views 2033 เวียดนาม : ศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ภาพจาก : http://www.mpi.gov.vn/en/Pages/tinbai.aspx?idTin=40632&idcm=133


เวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง และได้รับ การยอมรับจากนานาประเทศว่ามีความพร้อมและมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในภูมิภาค ซึ่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเวียดนาม คาดการณ์ว่า ภายในสิ้นปี 2563 เวียดนามจะมีผู้ใช้สื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดียมากถึง 90 ล้านคน

เวียดนามได้เริ่มพัฒนาแอปพลิเคชันของตนเอง เพื่อช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจเวียดนาม และการพัฒนา ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เข้มแข็งขึ้น ซึ่งแอปพลิเคชั่นที่น่าสนใจของเวียดนาม ได้แก่ “Lotus” เป็นแอปพลิเคชั่นของกลุ่มบริษัท VCCorp ของเวียดนาม เปิดใช้งานอย่างไม่เป็นทางการ เมื่อช่วงปลายปี 2562 เพื่อใช้แทน Facebook แอปพลิเคชั่น “Gapo” มีลักษณะการใช้งานคล้ายกับ Facebook ผู้ใช้งานสามารถสร้างโปรไฟล์และแชร์โพสต์ต่าง ๆ ได้ และได้ร่วมมือกับ Sony Music Entertainment เพื่อให้ผู้ใช้สามารถโพสต์หรือรับชมเนื้อหาประเภทเพลงหรือดนตรีได้ ในขณะที่แอปพลิเคชั่น “Hahalolo” เป็นสื่อสังคมออนไลน์เพื่อการท่องเที่ยว ให้บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว แชร์ประสบการณ์การท่องเที่ยว และผู้ใช้ยังสามารถจองทัวร์ ที่พัก และสั่งซื้อสินค้าและบริการได้ภายในแอปพลิเคชันเดียว

ปัจจุบันเวียดนามมีเมืองอัจฉริยะที่เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองอัจฉริยะของอาเซียนแล้ว 3 เมือง ได้แก่ กรุงฮานอย นครโฮจิมินห์ และนครดานัง ซึ่งการพัฒนาเมืองอัจฉริยะจะต้องเริ่มจากการพัฒนานวัตกรรมระบบปฏิบัติการดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยและเชื่อมโยงกับทั้งภูมิภาคและควรใช้ประโยชน์จาก AI ให้มากที่สุด อาทิ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การเสริมสร้างความปลอดภัยทางการจราจร รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการสนับสนุนให้มีการเรียนการสอนเกี่ยวกับเทคโนโลยีและสาขาที่เกี่ยวข้องในสถานศึกษาทุกระดับ รวมถึงส่งเสริมให้สถานศึกษาสนับสนุนห้องทดลองและอุปกรณ์ให้ผู้เรียนด้วย

บริษัท KPMG (บริษัทตรวจสอบบัญชีและที่ปรึกษาด้านภาษีอากรและการเงินขนาดใหญ่) ได้จัดทำแบบสำรวจ “CIO Global Survey 2019” พบว่า เวียดนามจัดอยู่ในอันดับต้น ๆ ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี โดยในด้าน Business Process Outsourcing (BPO) หรือธุรกิจรับจ้างบริหารระบบธุรกิจ และ ด้านการบริการบอกตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ (Shared Location Service) ด้านการปรับตัว ด้านนโยบายเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และด้านการประยุกต์ใช้ AI ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน โดยในช่วง 10 ปี (ค.ศ. 2010 – 2019) บริษัทเทคโนโลยีชั้นนำหลายแห่งในเวียดนามได้เพิ่มงบประมาณเพื่อลงทุนด้านเทคโนโลยีมากขึ้น โดยสาขาธุรกิจที่ลงทุนด้านเทคโนโลยีมากที่สุด ได้แก่ อาทิ ธุรกิจคลาวด์ (Cloud) ธุรกิจระบบ Automation (การใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทนแรงงานคน) ธุรกิจระบบการวิเคราะห์ (Analytic) และธุรกิจกระบวนการทำงานแบบอัตโนมัติ (Robotic Process Automation) อย่างไรก็ดี บริษัท KPMG เห็นว่าเวียดนามยังจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาเทคโนโลยีน้อยกว่าที่ควรจะเป็น และเห็นว่า เวียดนามยังขาดพื้นที่สำหรับการระดมความคิดและเสนอแนะความคิดเห็นต่อการพัฒนาเทคโนโลยี แต่หากเวียดนามดำเนินการจัดสรรพื้นที่ดังกล่าวได้สำเร็จ ไม่ว่าจะในรูปแบบของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น ฯลฯ จะช่วยให้การพัฒนาเทคโนโลยีของเวียดนามมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

ในด้านต่างประเทศ ญี่ปุ่น มองว่า เวียดนามเป็นหุ้นส่วนด้าน IT ที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของญี่ปุ่น นับตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา และญี่ปุ่นก็เป็นตลาด IT Outsourcing หลักของเวียดนามด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังมีความร่วมมือกับเวียดนามในการพัฒนาด้านเทคโนโลยี และเห็นว่าเวียดนามมีจุดแข็งในด้านทรัพยากรมนุษย์ที่มีพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและการศึกษาที่ดี อย่างไรก็ตาม อุปสรรคสำคัญสำหรับความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นกับเวียดนาม ได้แก่ ภาษา สภาพแวดล้อมการทำงาน สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และประสิทธิภาพการทำงาน ในขณะที่ เกาหลีใต้ มองเวียดนามว่า มีศักยภาพเทคโนโลยี เนื่องจากเวียดนามมีเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและเป็นแหล่ง outsource ด้าน IT อันดับ 5 รองจากอินเดีย จีน มาเลเซีย และบราซิล และยังเป็นแหล่งลงทุนของธุรกิจ Startup เป็นอันดับที่ 4 รองจากสิงคโปร์ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย

อย่างไรก็ดี ประเด็นท้าทายสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคสำหรับเวียดนามในการก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในภูมิภาค ได้แก่

1. ภาษา

2. แรงงานที่มีทักษะขั้นสูง ขาดผู้ออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหาทางด้านเทคโนโลยี จึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนาบุคลากรในด้านเทคโนโลยีขึ้นมารองรับอย่างเร่งด่วน

3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

4. งบประมาณเพื่อการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม


* * * * * * * * * * * * * * * 

สำนักงานเลขานุการกรม 
กรมเอเชียตะวันออก 
เมษายน 2563


ที่มา :  

 (1) ข้อมูลจากงานสัมมนาหัวข้อ “Vietnam – The Emerged Destination for Innovation เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าและการลงทุนของนครโฮจิมินห์ (ITPC) ร่วมกับ Quang Trung Software City และ VNITO Alliance (Vietnam IT Outsourcing) ร่วมกันจัดงานสัมมนาภายใต้หัวข้อ “Vietnam – The Emerged Destination for Innovation” โดยศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในนครโฮจิมินห์

 (2) http://vnito2019.vnito.org/storage/presentation/main%20session/Session%202%20-%20Mr.%20Will%20Nguyen%2C%20Partner%2C%20Head%20of%20IT%20Advisory%2C%20Chief%20Innovation%20Officer%2C%20KPMG%20Vietnam%20(20m)%20-2nd.pdf  (CIO Global Survey 2019)

 (3) "A Review of Science, Technology and Innovation in Vietnam", Word Bank, https://www.worldbank.org/en/country/vietnam/publication/a-review-of-science-technology-and-innovation-in-vietnam