สังคมและสิ่งแวดล้อม

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี จัดการแข่งขันความสามารถในการใช้ภาษาไทย และการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทยในที่ชุมชน ครั้งที่ ๑๐

07 Jun 2016   Views 4973


เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี จัดการแข่งขันความสามารถในการใช้ภาษาไทย และการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทยในที่ชุมชน ครั้งที่ ๑๐


การแข่งขันดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ณ มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี นครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง

การแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยในที่ชุมชนเป็นกิจกรรมประจำปีที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิงจัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาจีนที่เรียนภาษาไทยในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงได้แสดงออกถึงความรู้และฝึกฝนการใช้ภาษาไทย อันนำมาซึ่งการยกระดับการเรียนการสอนภาษาไทยของสถาบันการศึกษาต่างๆ ในกว่างซี

ในปีนี้ คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ได้กำหนดหัวข้อการแข่งขันความสามารถด้านการใช้ภาษาไทยและการกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเป็นแนวคิดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย และยังเป็นแนวคิดที่ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิตของคนทั่วไป โดยไม่จำกัดเชื้อชาติ และก็มีความสอดคล้องกับปรัชญาโบราณของจีนที่สอนให้ยึดทางสายกลาง การมีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

การแข่งขันแบ่งออกเป็นกลุ่ม ๒ ประเภท คือ นักศึกษาที่เรียนภาษาไทยเป็นวิชาเอก (เดี่ยว) และวิชาเลือก (ทีม) มีสถาบันการศึกษาในกว่างซีที่เปิดสอนภาษาไทย ๑๕ แห่ง ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน ประเภทวิชาเอก ๑๙ คน และประเภทวิชาเลือก ๑๗ ทีม (ทีมละ ๒ คน) ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ ของทั้งประเภทวิชาเอก และประเภทวิชาเลือก ได้รับรางวัลเป็นเงินสด ประกาศนียบัตร และโล่รางวัลสำหรับสถาบันการศึกษา นอกจากนี้ บริษัทสายการบิน Thai Air Asia ยังได้สนับสนุนรางวัลตั๋วเครื่องบินไป-กลับหนานหนิง-พัทยา ให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทวิชาเอก ๒ คน และวิชาเลือกทั้ง ๒ ทีมด้วย

ผลการแข่งขันมีดังนี้
การแข่งขันประเภทวิชาเอก (เดี่ยว)
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี (๒ คน) 
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ นักศึกษาจาก ๑. มหาวิทยาลัยกว่างซี (๒ คน) ๒. สถาบันหลีเจียง มหาวิทยาลัยครูกว่างซี
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ นักศึกษาจาก ๑. วิทยาลัยภาษาต่างประเทศกว่างซี (๒ คน) ๒. วิทยาลัยครูชนชาติกว่างซี (๒ คน) ๓. วิทยาลัยไป่เซ่อ
การแข่งขันประเภทวิชาเลือก (ทีม)
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมจาก ๑. วิทยาลัยสิงเจี้ยนมหาวิทยาลัยกว่างซี ๒. มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี
รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้แก่ ทีมจาก ๑. วิทยาลัยไป่เซ่อ ๒. วิทยาลัยเหอฉือ 
รองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้แก่ ทีมจาก ๑. วิทยาลัยเหอฉือ ๒. วิทยาลัยไป่เซ่อ ๓. วิทยาลัยภาษาต่างประเทศกว่างซี
เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงเป็นมณฑลของจีนที่มีสถาบันการศึกษาเปิดสอนวิชาภาษาไทยในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีจำนวนมากที่สุดแห่งหนึ่งในจีน และในแต่ละปี กว่างซีมีนักศึกษาเดินทางไปเรียนที่ประเทศไทยประมาณปีละ ๒,๐๐๐ คน