สังคมและสิ่งแวดล้อม

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง

10 Aug 2016   Views 1104 พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 15.00 น. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559  ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ตลอดจนชาวไทยในนครหนานหนิงเข้าร่วม

นายชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ตลอดจนชาวไทยและข้าราชการจากประเทศไทยที่อยู่ระหว่างเข้าร่วมกิจกรรมในนครหนานหนิงพร้อมใจเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยกงสุลใหญ่ฯ กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในนามของชุนชนไทยในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง จากนั้นกงสุลใหญ่ฯ และผู้เข้าร่วมงานร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา
กิจกรรมดังกล่าวสะท้อนถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทั้งในประเทศไทยและที่พำนักอยู่ในต่างประเทศ