สังคมและสิ่งแวดล้อม

โครงการ EAU สัญจรสู่ท้องถิ่น ครั้งที่ 7 ที่โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ และโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี

25 Jan 2017   Views 13479

เมื่อวันที่ 23 – 24 มกราคม 2560 นางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก และ นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ เลขานุการกรม กรมเอเชียตะวันออก พร้อมคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่โครงการ East Asia Unit (EAU) ได้เดินทางไป จ. ศรีสะเกษ และ จ. อุบลราชธานี เพื่อดำเนินโครงการ EAU สัญจรสู่ท้องถิ่น ประจำปี 2560 โดย โครงการดังกล่าวจัดขึ้นที่โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จ. ศรีสะเกษ (นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน) เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 และโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ. อุบลราชธานี (นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 400 คน) เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ตามลำดับ


กิจกรรม EAU สัญจรสู่ท้องถิ่น ประจำปี 2560 ที่โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560
  

  

 

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของโครงการฯ นอกจากจะเป็นการแนะนำบทบาทของกรมเอเชียตะวันออกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศอาเซียนดั้งเดิม และประเทศยุทธศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ Area of Works และ มี Quiz การตอบคำถามความรู้รอบตัว รวมถึงความเคลื่อนไหวสำคัญของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคแล้ว ยังเป็นการเสนอบทบาทการให้บริการประชาชน (กลไกประชารัฐ) ของกระทรวงฯ ในระดับประชาชนทั้งกลุ่มครู / นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะการให้ความรู้ด้านกิจการด้านต่างประเทศ เนื่องจากโรงเรียนทั้งสองแห่งอยู่ในจังหวัดที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งกัมพูชาและลาว กอปรกับยังเป็นโอกาสให้คณะฯ ได้ให้ข้อมูลความเคลื่อนไหวของกิจการด้านต่างประเทศระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมฯ ที่ช่วยเสริมการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์แก่นักเรียน โดยนำศิษย์เก่าของโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ที่ปัจจุบันเป็นข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศไปร่วมการบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนรุ่นน้องด้วย เพื่อช่วยสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนที่สนใจจะมีอาชีพข้าราชการสายการทูตในอนาคต รวมทั้ง ยังเป็นการแนะนำเว็บไซต์ www.eastasiawatch.in.th ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแอพลิเคชั่น EastAsiaWatch บนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนได้ด้วย

กิจกรรม EAU สัญจรสู่ท้องถิ่น ประจำปี 2560 ที่โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560
 

  

 

ในช่วงเดียวกัน ที่ จ. ศรีสะเกษ คณะฯ ได้พบกับนายสันติธร ยิ้มละมัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัดและประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ และที่ จ. อุบลราชธานี คณะฯ ได้พบกับนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัด โดยคณะฯ ได้ใช้โอกาสดังกล่าวรับทราบภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งกัมพูชาและลาว ปัญหาและอุปสรรคในระดับพื้นที่ รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะจากหน่วยงานผู้ปฏิบัติในพื้นที่ชายแดน โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนในพื้นที่ การส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานไทยกับหน่วยงานประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการแก้ไขปัญหาร่วมกันในระดับพื้นที่ ทำให้ประชาชนของสองฝั่งตามแนวชายแดนมีความสัมพันธ์ การค้าและความร่วมมือที่ใกล้ชิดกัน เพื่อกระทรวงการต่างประเทศสามารถนำประเด็นที่เกี่ยวข้องมาหารือในระดับที่เหมาะสมกับประเทศเพื่อนบ้านต่อไป

 
คณะฯ เข้าพบหารือกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษและหัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัด ช่วงเช้า วันที่ 23 มกราคม 2560

  
คณะฯ เข้าพบหารือกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและหัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัด ช่วงบ่าย วันที่ 24 มกราคม 2560

อนึ่ง ก่อนหน้านี้เมื่อปี 2558 กรมเอเชียตะวันออกได้ดำเนินโครงการในลักษณะเดียวกันที่ โรงเรียนดาราวิทยาลัย (จังหวัดเชียงใหม่) และโรงเรียนจักรคำคณาทร (จ.ลำพูน) และเมื่อปี 2559 ที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ (จ. นครศรีธรรมราช) และโรงเรียนสุราษฎร์ธานี (จ. สุราษฎร์ธานี) ตามลำดับ