สังคมและสิ่งแวดล้อม

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง จัดการแข่งขันความสามารถในการใช้ภาษาไทย และกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย

13 Jun 2017   Views 4751 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง จัดการแข่งขันความสามารถในการใช้ภาษาไทย และกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย

          เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 นายชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ กงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง และนายหลี่ เจินกัง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี ได้ร่วมเป็นประธานในการแข่งขันความสามารถในการใช้ภาษาไทย และกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทยในชุมชน ครั้งที่ 11 ในหัวข้อ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการรักษาสิ่งแวดล้อม” ณ มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี นครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง 

          การแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทยในที่ชุมชนเป็นกิจกรรมประจำปีที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนาน หนิงจัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2550 โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาจีนที่เรียนภาษาไทยในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงได้แสดงออกถึงความรู้และฝึกฝนการใช้ภาษาไทย อันนำมาซึ่งการยกระดับการเรียนการสอนภาษาไทยของสถาบันการศึกษาต่างๆ ในกว่างซี

          ในปีนี้ คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ได้กำหนดหัวข้อการแข่งขันความสามารถด้านการใช้ภาษาไทยและการกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการรักษาสิ่งแวดล้อม” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะสืบสานและเผยแพร่ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทยและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ ยังได้สะท้อนให้เห็นถึงความสอดคล้องกับแนวคิดการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งประเทศจีนได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง 

          โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็นกลุ่ม 2 ประเภท คือ นักศึกษาที่เรียนภาษาไทยเป็นวิชาเอก ซึ่งจะแข่งแบบเดี่ยว และนักศึกษาที่เรียนภาษาไทยเป็นวิชาเลือก ซึ่งจะแข่งเป็นทีม ทีมละ 2 คน โดยมีสถาบันการศึกษาในกว่างซีที่เปิดสอนภาษาไทย 17 แห่ง ส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน ประเภทวิชาเอก 20 คน และประเภทวิชาเลือก 21 ทีม (42 คน)

         การแข่งขันได้แบ่งออกเป็นช่วงเช้าและช่วงบ่าย ช่วงเช้าเป็นรอบคัดเลือก และช่วงบ่ายเป็นช่วงการตอบคำถามซึ่งเกี่ยวกับประเทศไทยและการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง โดยนักศึกษาที่เข้าแข่งขันได้กล่าวสุนทรพจน์และนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” อย่างสร้างสรรค์และได้แสดงความรู้สึกตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยด้วย

          ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ของทั้งประเภทวิชาเอก และวิชาเลือก ได้รับรางวัลเป็นเงินสด ประกาศนียบัตร และโล่รางวัลสำหรับสถาบันการศึกษา นอกจากนี้ สายการบิน Thai Air Asia ยังได้สนับสนุนรางวัลตั๋วเครื่องบินโดยสารไป-กลับ หนานหนิง-พัทยา ให้แก่นักศึกษาที่รับรางวัลชนะเลิศประเภทวิชาเอกอีก 2 คน และวิชาเลือกทั้ง 2 ทีมอีกด้วย

ผลการแข่งขันมีดังนี้

การแข่งขันประเภทวิชาเอก (เดี่ยว)
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นักศึกษาจาก 1.มหาวิทยาลัยกว่างซี 2.มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นักศึกษาจาก 1.มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี 2.มหาวิทยาลัยกว่างซี  3.วิทยาลัยครูกว่างซี 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นักศึกษาจาก 1.วิทยาลัยการท่องเที่ยวกุ้ยหลิน (2 คน) 2.วิทยาลัยนานาชาติทาเล้นท์กว่างซี (2 คน) 3.มหาวิทยาลัยครูกว่างซี 

การแข่งขันประเภทวิชาเลือก (ทีม)
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมจาก 1.สถาบันสิงเจี้ยน มหาวิทยาลัยกว่างซี 2.มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมจาก 1.สถาบันสิงเจี้ยน มหาวิทยาลัยกว่างซี 2.วิทยาลัยนานาชาติทาเล้นท์กว่างซี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมจาก 1.วิทยาลัยไป่เซ่อ 2. วิทยาลัยเหอฉือ (2ทีม) 

          เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงเป็นมณฑลของจีนที่มีสถาบันการศึกษาเปิดสอนวิชาภาษาไทยในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีจำนวนมากที่สุดแห่งหนึ่งในจีน และในแต่ละปี กว่างซีมีนักศึกษาเดินทางไปเรียนที่ประเทศไทยประมาณปีละ 2,000 คนTags:   China