สังคมและสิ่งแวดล้อม

การสัมมนา "โครงการส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์กับสถาบันขงจื่อในประเทศไทย ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0"

08 Mar 2018   Views 5892 การสัมมนา "โครงการส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์กับสถาบันขงจื่อในประเทศไทย ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0"

               นายดำรง ใคร่ครวญ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นำคณะจากกรมเอเชียตะวันออก เข้าร่วม  การสัมมนาเชิงวิชาการ “โครงการส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์กับสถาบันขงจื่อในประเทศไทย ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0” ระหว่างวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมี รศ. ดร. วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และนายหลี่ว เจี้ยน เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ร่วมกล่าวในพิธีเปิดด้วย ผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วยผู้แทนจากแวดวงทางการศึกษาของไทยและจีน และผู้แทนจากสถาบันขงจื่อในประเทศไทย  
               การสัมมนาดังกล่าวเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ และทบทวนการดำเนินงานของสถาบันขงจื่อในประเทศไทย เพื่อพัฒนาให้สถาบันขงจื่อในประเทศไทยดำเนินกิจกรรมและมีส่วนสนับสนุนอย่างสอดรับกับนโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศทั้งของไทยและจีน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์เชิงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทย - จีน 
               ในการสัมมนา นอกจากมีการบรรยายเกี่ยวกับพัฒนาการความสัมพันธ์ไทย - จีน ความร่วมมือด้านการศึกษาไทย - จีน และการดำเนินงานของสถาบันขงจื่อในประเทศไทยแล้ว ผู้แทนจากสถาบันขงจื่อในประเทศไทยได้ร่วมกันประชุมระดมสมองและเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาสถาบันขงจื่อในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการมีส่วนร่วมของสถาบันขงจื่อในการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของไทยภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 นอกจากนั้น ผู้เข้าร่วมการสัมมนายังได้เยี่ยมชมศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมสิรินธร ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถาบันขงจื่อประจำมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินงานและกิจกรรมของสถาบันขงจื่อประจำมหาวิทยาลัยแม่หลวงด้วย 
               ทั้งนี้ สถาบันขงจื่อในประเทศไทยได้ดำเนินงานมาแล้วเป็นเวลา 12 ปี ปัจจุบันมีสถาบันขงจื่อ 16 แห่งในทุกภูมิภาคของไทย เป็นจำนวนมากที่สุดในอาเซียน และลำดับที่ 2 ในเอเชียรองจากเกาหลีใต้