สังคมและสิ่งแวดล้อม

การบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

14 Dec 2018   Views 4093 การบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

     เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 กรมเอเชียตะวันออกได้มีโอกาสต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 80 คน ที่มาเยี่ยมเยียนและขอรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับภารกิจของกรมเอเชียตะวันออก กรมพิธีการทูตและกรมสารนิเทศ โดยผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศได้ใช้โอกาสนี้บรรยายภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก แนวปฏิบัติและระเบียบปฏิบัติทางการทูต และการประมวลรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลของกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่แก่สาธารณชน 

ผู้ฟัง

นั่งฟัง

     นายประพันธ์ ดิษยทัต รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกได้กล่าวเปิดงานและร่วมการบรรยายในครั้งนี้ โดยมีนายปาณิดล ปัจฉิมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองเอเชียตะวันออก 4 นางสาวสมใจ ตะเภาพงษ์ เลขานุการกรมเอเชียตะวันออก นายขันธ์ทอง เนื้อนวล นักการทูตชำนาญการ นายปรมะ จำรัสโรมรัน นักการการทูตชำนาญการ นายพสุวัตร ยาทิพย์ นักการทูตชำนาญการ กรมพิธีการทูต และนายจุลฉัตร กาญจนโอฬารศิริ นักการทูตปฏิบัติการ กรมสารนิเทศ ได้มาร่วมการบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาในครั้งนี้ด้วย 
     ผู้แทนกรมเอเชียตะวันออก ได้กล่าวถึงภาพรวมของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (2560-2579) ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศระยะ 20 ปี (2561-2580) และแผนยุทธศาสตร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออก (2560-2564) ภาพรวมภารกิจของกรมเอเชียตะวันออก ซึ่งรับผิดชอบ 16 ประเทศ 3 เขตเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์และ กลยุทธ์ในการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศและเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออก รวมทั้งเล่าประสบการณ์การทำงานทั้งในและนอกประเทศ 

คุณสมใจบรรยาย

ตัวแทน

ผู้แทนกรมพิธีการทูตได้เล่าถึงประสบการณ์ การทำงานต้อนรับผู้แทนต่างประเทศในระดับต่างๆ รวมทั้งแนวทาง / ระเบียบปฏิบัติทางการทูต

กรมสารนิเทศ
      
     ผู้แทนกรมสารนิเทศ ได้กล่าวถึงบทบาทของกรมสารนิเทศในการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลจากข่าวเปิด และภารกิจในการช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลก และการจัดกิจกรรมร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม ภาพยนต์ อาหารไทยเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ของไทยในต่างประเทศ
     การบรรยายสรุปของกระทรวงการต่างประเทศในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการให้ความรู้แก่นักศึกษาแล้ว ยังเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศตามแนวนโยบายการทูตเพื่อประชาชน เพื่อแสดงให้เห็นว่า การต่างประเทศไม่ใช่เรื่องไกลตัว รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านการต่างประเทศ และการดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกให้แก่สาธารณชนได้รับทราบ