สังคมและสิ่งแวดล้อม

ผู้แทนกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศเยี่ยมเยียนชุมชนไทยในเกาหลีใต้

03 Jan 2019   Views 5210 ผู้แทนกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศเยี่ยมเยียนชุมชนไทยในเกาหลีใต้

     นายปาณิดล ปัจฉิมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองเอเชียตะวันออก 4 ได้นำคณะผู้แทนกรมเอเชียตะวันออกเดินทางเยือนเกาหลีใต้ เพื่อพบปะหารือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และกระชับความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและสถาบันคลังสมองของเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 27 กันยายน - 3 ตุลาคม 2561 และได้ใช้โอกาสนี้นำคณะข้าราชการเดินทางไปเยี่ยมเยียนและพบปะพูดคุยกับพี่น้องชาวไทยที่ทำงานอยู่ในเมืองฮวาซองและเมืองอันซานซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ห่างจากกรุงโซลประมาณ 1 ชั่วโมง

     นายปาณิดลฯ และคณะผู้แทนฯ ได้เดินทางไปยังวัดป่าพุทธรังสีโซล ที่เมืองฮวาซอง ซึ่งถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนชาวไทยในเกาหลีใต้ ที่ผ่านมาวัดป่าพุทธรังสีฯ มีบทบาทที่สำคัญในการช่วยเหลือชาวไทยที่ตกทุกข์ได้ยาก โดยได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ตลอดจนหน่วยงานทางการของท้องถิ่น ในการให้ความดูแลและคุ้มครองคนไทยในเกาหลีใต้ ทำให้ภารกิจด้านการกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถให้ความช่วยเหลือคนไทยได้อย่างทันท่วงที โดยคณะได้พบปะพูดคุยกับชุมชนไทย รวมทั้งสอบถามถึงชีวิตความเป็นอยู่ในเกาหลีใต้ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำรงชีวิตอย่างถูกต้องตามกฎหมายในเกาหลีใต้ 

     ต่อมาคณะผู้แทนฯ ได้เดินทางไปพบหารือกับผู้แทนศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างประเทศของเกาหลีใต้ที่ เมืองอันซาน เพื่อรับทราบถึงสถานการณ์ของตลาดแรงงานที่เดินทางไปทำงานอย่างถูกกฎหมาย และแนวทาง การช่วยเหลือแรงงานไทยเมื่อตกทุกข์ได้ยาก โดยคณะผู้แทนฯ ได้พบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการชาวไทย ซึ่งดำเนินกิจการร้านอาหารไทย ร้านจำหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภคของไทยในเมืองอันซาน เพื่อรับทราบถึงสภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของชุมชนไทยในพื้นที่ รวมทั้งปัญหาต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งทำให้คณะผู้แทนฯ รวมทั้ง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ได้รับทราบข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านการกงสุลเพื่อการให้บริการแก่ชุมชนไทยได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น 

     ในโอกาสนี้ คณะผู้แทนฯ ได้เข้าพบหารือกับ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (Korea Immigration Service) กระทรวงยุติธรรมเกาหลีใต้ เพื่อหารือและรับทราบสถานการณ์และภาพรวมของแรงงานไทยที่อาศัยอยู่ในเกาหลีใต้ในภาพรวม ซึ่งได้รับแจ้งว่า ทางการเกาหลีใต้ได้กำหนดให้คนต่างด้าวทุกสัญชาติที่ลักลอบทำงานอยู่ในเกาหลีใต้อย่างผิดกฎหมาย โดยไม่คำนึงว่าเคยพำนักอยู่ในเกาหลีใต้เป็นระยะเวลานานเท่าใด สามารถเดินทางออกนอกประเทศเกาหลีใต้ได้โดยสมัครใจ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562 โดยในช่วงเวลาดังกล่าว จะไม่ถูกรายงานชื่อต่อทางราชการเกาหลีใต้ และจะได้รับการผ่อนผันข้อบังคับการเข้าประเทศเกาหลีใต้ (ไม่ถูกขึ้นบัญชีผู้ต้องห้ามเข้าประเทศสาธารณรัฐเกาหลี) ทั้งนี้ คนต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศ สามารถมารายงานตัวได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ชั้น 3 (หลังเคาร์เตอร์เช็คอิน G) โดยนำหนังสือเดินทาง พร้อมหลักฐานการจองบัตรโดยสารเครื่องบินมาประกอบการรายงานตัวด้วย 

     ในการพบปะและเยี่ยมเยียนชาวไทยในเกาหลีใต้ครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่คณะผู้แทนฯ ได้รับทราบถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทย รับทราบปัญหาในการดำรงชีวิตในด้านต่าง ๆ และคณะผู้แทนฯ ได้ใช้โอกาสนี้ให้ข้อมูลและนโยบายด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานไทยในเกาหลีใต้แก่ชาวไทย ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจ “การทูตเพื่อประชาชน” ในการดูแลและช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ 

คำแนะนำ


* * * * * * *