สังคมและสิ่งแวดล้อม

โครงการสัญจรสู่ท้องถิ่นเยือน จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง

05 Mar 2019   Views 3774 โครงการสัญจรสู่ท้องถิ่นเยือน จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง

          “โครงการสัญจรสู่ท้องถิ่น” เป็นโครงการภายใต้ความดูแลของกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ภารกิจของกระทรวงฯ และกรม อช.ตอ. ให้กับนักเรียนในโรงเรียนในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย ครั้งล่าสุดเป็นครั้งที่ 11 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2562 นายประพันธ์ ดิษยทัต รองอธิบดี อช.ตอ. ได้นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่เดินทางเยือนโรงเรียนใน จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง รวม 3 แห่ง ได้แก่ (1) โรงเรียนชลกันยานุกูล (2) โรงเรียนชลราษฎรอำรุง และ (3) โรงเรียนระยองวิทยาคม โดย รร.ชลกันยานุกูลเป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (English Resource Instruction Center – ERIC) และศูนย์พัฒนาการสอนภาษาต่างประเทศ ภาษาที่ 2 (ภาษาฝรั่งเศส) รร.ชลราษฏรอำรุง เป็นโรงเรียนมีคุณภาพการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ รร.ระยองวิทยาคม เป็น รร. ประจำจังหวัดระยอง ที่มีคุณภาพการสอนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ และยังเป็นศูนย์ภาษาเอเชียตะวันออกและห้องเรียนขงจื่อ มีการเรียนการสอนภาษาจีน ญี่ปุ่น และเกาหลี รวมทั้งภาษาอังกฤษ โดยครูต่างชาติด้วย   

รองอธอชตอ
นายประพันธ์ ดิษยทัต รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก กล่าวเปิดโครงการฯ

พี่สมใจ
นางสาวสมใจ ตะเภาพงษ์ เลขานุการกรมเอเชียตะวันออก กล่าวถึงภาพรวมการทำงานของกระทรวงการต่างประเทศ

          กิจกรรมภายใต้โครงการสัญจรสู่ท้องถิ่น ได้แก่ การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงฯ โดยเฉพาะในภูมิภาค อช.ตอ. และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้เยาวชนไทยได้รับทราบเกี่ยวกับการทำงานของกระทรวงฯ และตระหนักถึงพลวัตการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกในปัจจุบัน โดยเฉพาะสำหรับ จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่สำคัญ เป็นพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญเพื่อผลักดันให้ไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 ในการนี้ รอง อธ. อช. ตอ. ได้กล่าวขอบคุณผู้บริหารของโรงเรียนที่ได้ให้โอกาสแก่กรมเอเชียตะวันออกมาดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ และย้ำถึงความสำคัญด้านการต่างประเทศ ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และภาษาที่สาม 

ชลญ
น้องๆโรงเรียนชลกันยานุกูล ให้ความสนใจกับกิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับอาเซียนเป็นอย่างมาก

พี่โบ๊ท
นายดุลนิติ์ พันธ์เกษมสุข นักการทูตปฏิบัติการ เล่าถึงประสบการณ์การทำงานในฐานะนักการทูต

ชลช
ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนชลราษฎรอำรุง ถามคำถามเกี่ยวกับประเทศอาเซียน

          อีกทั้ง ผู้แทนกรมฯ ได้บรรยายการทำงานของกระทรวงฯ ในด้านต่าง ๆ เช่น การเสนอแนะด้านนโยบายต่างประเทศ การประชาสัมพันธ์ประเทศไทย การช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ การรับรองคณะผู้นำระดับสูง รวมทั้งการปฏิบัติงานในฐานะเจ้าหน้าที่โต๊ะ และล่าม ซึ่งเจ้าหน้าที่มีหน้าที่ที่จะต้องค้นคว้าและศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับประเทศที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวมทั้งต้องมีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาต่างประเทศด้วย พร้อมนี้ได้จัดฉายวีดีทัศน์ที่กระทรวงฯ ได้จัดทำขึ้นในโอกาสเปิดรับสมัครนักการทูต ในปี 2561 อาทิ วีดีทัศน์ภาพรวมของสำนักงานทั่วโลกของกระทรวงฯ การช่วยเหลือคนไทยในลิเบีย และกรมเอเชียตะวันออกได้มีการเตรียมกิจกรรมตอบคำถาม เกี่ยวกับความรู้รอบตัวด้านการต่างประเทศ รวมทั้งอาเซียน ให้นักเรียนแข่งขันตอบคำถาม ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

รยว
ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนระยองวิทยาคมกล่าวขอบคุณเป็นภาษาญี่ปุ่น เกาหลี และจีน

* * * * *