สังคมและสิ่งแวดล้อม

โครงการสัญจรสู่ท้องถิ่นเยือน จ.ชัยนาท จ.อุทัยธานี และ จ.นครสวรรค์

13 Sep 2019   Views 3171 โครงการสัญจรสู่ท้องถิ่นเยือน จ.ชัยนาท จ.อุทัยธานี และ จ.นครสวรรค์

กรมเอเชียตะวันออกจัดโครงการสัญจรสู่ท้องถิ่น East Asia Unit ครั้งที่ 12 ณ จ. ชัยนาท จ. อุทัยธานี 
และ จ. นครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2562 
 * * * * * * 

          กรมเอเชียตะวันออกได้นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ไปดำเนินโครงการสัญจรสู่ท้องถิ่น East Asia Unit ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 8 - 9 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จ.ชัยนาท โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จ.อุทัยธานี โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ และโรงเรียนนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดที่มีชื่อเสียง กิจกรรมที่ได้ดำเนินการนอกจากการเข้าพบหารือกับผู้บริหารของโรงเรียน ทั้ง 4 แห่งแล้ว ยังได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับภาพรวมภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศ และกรมเอเชียตะวันออก และการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจด้านการต่างประเทศให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายศิลป์-ภาษา โรงเรียนละ 150 คน 

คณะผู้แทนกรมเอเชียตะวันออกและคณะผู้บริหารโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

นางสาวสมใจ ตะเภาพงษ์ เลขานุการกรมเอเชียตะวันออก มอบหนังสือให้กับผู้บริหารโรงเรียนนครสวรรค์

พี่ๆ นักการทูตเล่าถึงประสบการณ์การออกประจำการ ณ ต่างประเทศ

          นอกจากนี้ กรมเอเชียตะวันออกยังได้นำข้าราชการแรกเข้า และข้าราชการที่เคยออกประจำการ ในต่างประเทศ ซึ่งมีความรู้ภาษาจีน เวียดนาม และมลายู เล่าประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา การปฏิบัติงาน ในฐานะเจ้าหน้าที่โต๊ะ การเตรียมการเยือนในระดับต่าง ๆ และการทำหน้าที่ล่าม เป็นต้น ซึ่งนักเรียนได้ให้ความสนใจอย่างมาก พร้อมนี้ได้นำคณะฯ ไปฟังการบรรยายสรุปและเยี่ยมชมคลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยของอาเซียน (Disaster Emergency Logistics System for ASEAN : DELSA) ที่ จ. ชัยนาท 


 ณ คลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยอาเซียน (Disaster Emergency Logistics System for ASEAN : DELSA)

          โครงการสัญจรสู่ท้องถิ่น East Asia Unit เป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้ East Asia Unit ซึ่งเป็น track II ที่ช่วยเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศ และกรมเอเชียตะวันออก การดำเนินโครงการสัญจรสู่ท้องถิ่นในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ ได้รับความสนใจจากผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียนอย่างดี 

น้องๆ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศ

ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนอุทัยวิทยาคม ออกมาตอบคำถามเกี่ยวกับประเทศในเอเชียตะวันออก

ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ออกมาขับร้องเพลงภาษาญี่ปุ่น

 * * * * * * 
ทีมประชาสัมพันธ์ 
กรมอเชียตะวันออก