สังคมและสิ่งแวดล้อม

การเยือนโรงเรียนมีชัยพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ ของเอกอัครราชทูต CLMV ประจำประเทศไทย

24 Sep 2019   Views 3053 การเยือนโรงเรียนมีชัยพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์  ของเอกอัครราชทูต CLMV ประจำประเทศไทย

          เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ นายประพันธ์ ดิษยทัต รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก ได้นำเอกอัครราชทูตกัมพูชา เมียนมา และเวียดนาม และอุปทูต  สปป. ลาว ประจำประเทศไทย เยือน จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อศึกษาดูงานที่โรงเรียนมีชัยพัฒนา โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมเอเชียตะวันออก อาทิ ผู้อำนวยการ กองเชียตะวันออก ๒ เลขานุการกรมและเจ้าหน้าที่โต๊ะกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม พร้อมด้วยนายสุรพล เพชรวรา อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานและผู้อำนวยการใหญ่มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ ร่วมเดินทางไปด้วย 


ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมคณะเอกอัครราชทูต และคณะผู้บริหารกรมเอเชียตะวันออก

คณะเอกอัครราชทูต คณะผู้บริหารกรมเอเชียตะวันออกและนักเรียนโรงเรียนมีชัยพัฒนา

เอกอัครราชทูตกัมพูชา เมียนมา เวียดนาม และอุปทูต สปป.ลาว

          โรงเรียนมีชัยพัฒนาเป็นโรงเรียนทางเลือกภายใต้มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ และสมาคมพัฒนา ประชากรและชุมชน มีนายมีชัย วีระไวทยะ ดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ มีการเรียนการสอนในลักษณะโรงเรียนนานาชาติ ตั้งแต่ระดับมัยธมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ และเป็นโรงเรียนตัวอย่างด้าน “นวัตกรรมทางการศึกษา” ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านวิชาการ การฝึกทักษะชีวิตและทักษะด้านอาชีพ โดยยึดมั่นในหลักจริยธรรมและคุณธรรม การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมอย่างมีความสุข เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุข โดยรักษาสมดุลของวิถีการดำเนินชีวิตในสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลง และยังคงรักษาอัตลักษณ์และวัฒนธรรมอันดีงามของบ้านเกิด 

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนมีชัยพัฒนา

MPS Bamboo Band

นักเรียนโรงเรียนมีชัยฯ พาคณะเยี่ยมชมสวนผักออร์แกนิค

          ปัจจุบันโรงเรียนมีชัยพัฒนา มีนักเรียนประมาณ ๑๕๐ คน มีครูทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มีนักเรียนจากไทย และจากประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ กัมพูชา ๓ คน เมียนมา ๒ คน เวียดนาม ๓ คน และ สปป.ลาว ๒ คน โดยเด็กนักเรียนจากทั้ง ๔ ประเทศยังสามารถสื่อสารภาษาของตนเองได้ และมีความรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพิ่มเติม   
นายมีชัย วีระไวทยะ ประธานมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ ร่วมถ่ายภาพกับคณะ

          การศึกษาดูงานในครั้งนี้สร้างความประทับใจ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ คณะทูตานุทูตจากประเทศเพื่อนบ้านทั้ง ๔ ประเทศและข้าราชการกรมเอเชียตะวันออก เกี่ยวกับโรงเรียนทางเลือกและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งโรงเรียนมีชัยพัฒนาเป็นตัวอย่างหนึ่งที่สามารถนำไปต่อยอด/ขยายผลความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านได้ ทั้งในมิติด้านการศึกษาและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณแนวชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน


* * * * * *

ทีมประชาสัมพันธ์
กรมเอเชียตะวันออก